Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach

Menu

Więcej aktualności

Warsztat kulinarny w szkole

4 marca odbyły się w naszej szkole warsztaty kuchni molekularnej. Uczniowie poznali nietypowe i niecodzienne sposoby przygotowywania oryginalnych potraw oraz z pomocą kucharza uczestniczyli w

Wielkanocny Zajączek w Przedszkolu

27 marca nasze przedszkole odwiedził wielkanocny zajączek, który zostawił list i zachęcił dzieci do poszukiwania ukrytych przez niego w ogrodzie niespodzianek. Wszystkie przedszkolaki musiały wykonać

Organizacja dyżurów wakacyjnych

w przedszkolach publicznych Gminy Turawa w roku 2023 (rok szkolny 2022/2023)

Szanowni Państwo,

Przedszkola publiczne jako placówki nieferyjne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z miesięczną przerwą wakacyjną w lipcu lub sierpniu ustaloną przez organ prowadzący na podstawie § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502) na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

W związku ograniczoną liczbą miejsc  opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest tylko dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują i nie są w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku dla swoich dzieci. Dyrektor danego przedszkola, czynnego w miesiącu lipcu lub sierpniu, organizuje opiekę dla dzieci uczęszczających do tego przedszkola, jeżeli rodzice w wyznaczonym terminie zgłoszą takie zapotrzebowanie, a w miarę możliwości organizacyjnych, również dla dzieci z innych pobliskich przedszkoli, w uzgodnieniu z dyrektorami przedszkoli, które w danym miesiącu mają przerwę wakacyjną.

Dyrektorzy wszystkich przedszkoli publicznych w terminie 05 czerwca – do 16 czerwca 2023 r. przyjmują zgłoszenia od rodziców wychowanków, uczęszczających do danego przedszkola w roku szkolnym 2022/2023, na opiekę w miesiącach wakacyjnych.

Wyznaczenie terminu na zgłoszenia jest niezbędne ze względów organizacyjnych, ponieważ dyrektor danego przedszkola musi dokonać oceny ile dzieci będzie mogło być przyjętych z innego przedszkola, które w danym miesiącu wakacyjnym będzie nieczynne oraz powiadomić dyrektorów pozostałych przedszkoli, iloma wolnymi miejscami przedszkole będzie dysponowało w miesiącu dyżuru wakacyjnego.

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są przede wszystkim z koniecznością dokonania niezbędnych prac remontowo-modernizacyjnych budynków. Ponadto wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli przedszkoli wynosi 35 dni roboczych, a przerwa wakacyjna trwa jeden miesiąc, dlatego nauczyciele część swojego urlopu wykorzystują również w drugim miesiącu wakacyjnym, w którym przedszkole pełni dyżur, jeżeli liczba dzieci zgłoszonych na miesiące wakacyjne jest mniejsza, aniżeli ogólna liczba dzieci zapisanych do przedszkola na dany rok szkolny (podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, z późn. zm.; Liczba dni roboczych w 2023 r. wynosi 21 dni w lipcu i 22 dni w sierpniu).

Rodzice dokonują zgłoszeń dzieci na miesiące wakacyjne tylko w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym.

Dyrektorzy przedszkoli nieczynnych w danym miesiącu wakacyjnym, będą powiadamiali rodziców swoich wychowanków, którzy zgłosili uzasadnioną potrzebę opieki dla swojego dziecka, do którego przedszkola dyżurującego dziecko będzie uczęszczało w drugim miesiącu, w którym przedszkole będzie nieczynne.

Każde przedszkole pełniące dyżur w jednym z miesięcy wakacyjnych będzie mogło zapewnić opiekę dzieciom z przedszkoli nieczynnych w liczbie nie większej, niż liczba dzieci, które obecnie uczęszczają do tego przedszkola, a w miesiącu dyżuru wakacyjnego nie będą korzystały z opieki przedszkolnej.

W związku z powyższym wszyscy Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023 mają obowiązek:

  • W terminie 05 czerwca – 16 czerwca 2023 r. dokonać zgłoszenia dziecka na miesiące lipiec/sierpień u dyrektora przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza. Druki zgłoszeniowe Rodzice otrzymają w swoich macierzystych przedszkolach.
  • Określić dokładny termin pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu, w którym przedszkole macierzyste dziecka pełni dyżur wakacyjny oraz określać dokładny termin pobytu dziecka w przypadku, gdy przedszkole macierzyste będzie miało przerwę wakacyjną, a rodzice nie mają możliwości zapewnienia w tym czasie swojemu dziecku żadnej formy opieki;

W przypadku, gdy rodzice nie dokonają zgłoszenia na opiekę w miesiącach wakacyjnych i nie złożą wniosku  w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, w wyżej wyznaczonych terminach – będą musieli sami zadbać o organizację opieki dla swojego dziecka. Objęcie dziecka opieką w przedszkolu będzie możliwe tylko w przypadku, gdy przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnym miejscem.

Zamieszczony poniżej wykaz dyżurów przedszkoli w miesiącach wakacyjnych,  ma na celu ułatwienie Rodzicom lokalizacji przedszkoli dyżurujących ewentualnie w przypadkach szczególnych, nieprzewidzianych wcześniej, znalezienie opieki dla swojego dziecka w innym przedszkolu, w miesiącu lipcu lub sierpniu. Jednak opieka dla dziecka będzie to możliwe tylko w przypadku, gdy dane przedszkole będzie jeszcze dysponowało wolnymi miejscami.

 

                                                                       Dyrektor Gminnego Zespołu

                                               Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Turawie

                                                                                   Jerzy Musielak

 

Turawa, 02.06.2023 r.

 

Dyżury wakacyjne przedszkoli Gminy Turawa

Przedszkole

Lipiec 2023

Sierpień 2023

kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny

Publiczne Przedszkole

w Bierdzanach

przerwa

dyżur

psp.bierdzany@oswiata-turawa.pl

77 4213214

Bierdzany, ul. Szkolna 3a

Publiczne Przedszkole

w Kotorzu Małym

dyżur

przerwa

pp.kotorz@oswiata-turawa.pl

77 4212070

Kotórz Mały, ul. 1Maja 5

Publiczne Przedszkole

w Węgrach

dyżur

przerwa

pp.wegry@oswiata-turawa.pl

77 4212467

Węgry, ul. Opolska 14c

Publiczne Przedszkole

w Turawie

przerwa

dyżur

pp.turawa@oswiata-turawa.pl

77 4212566

Turawa, ul.Opolska 49

Publiczne Przedszkole

w Zawadzie

przerwa

dyżur

pp.zawada@oswiata-turawa.pl

77 4212802

Zawada, ul. Oleska 26

Oddział Przedszkolny Publicznej Szkoły Podstawowej w Osowcu

dyżur

przerwa

psp.osowiec@oswiata-turawa.pl

77 4212413

Osowiec, ul. Lipowa 6

Oddział Przedszkolny Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej

Zakrzów Turawski

dyżur

przerwa

psp.ligota@oswiata-turawa.pl

77 4213105

Ligota Turawska ul. Główna 32

 

Skip to content