Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach

Menu

Więcej aktualności

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca o godzinie 9:00 po raz ostatni przed wakacjami wszyscy usłyszeli szkolny dzwonek. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i niektórzy rodzice zebrali się w udekorowanej

Wycieczka klasy IV do Opola

W środę 19 czerwca 2024 r. uczniowie kl. IV udali się na wycieczkę do Opola. Tam zostali oprowadzeni po Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz zapoznani ze

Pożegnanie Przedszkolaka

 „Być starszym to marzenie dzieci, A przecież czas tak szybko leci, Mija godzina za godziną, Nim się spostrzegłeś rok upłynął!”                                  Jan Brzechwa

Animatorzy w naszym Przedszkolu

20. czerwca Rada Rodziców zaprosiła do naszego Przedszkola animatorów, którzy umilili nam ostatnie chwile spędzone w przedszkolu przed wakacjami. Animatorzy przeprowadzili serię ciekawych zabaw ruchowych

Organizacja dyżurów wakacyjnych

w przedszkolach publicznych Gminy Turawa w roku 2023 (rok szkolny 2022/2023)

Szanowni Państwo,

Przedszkola publiczne jako placówki nieferyjne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z miesięczną przerwą wakacyjną w lipcu lub sierpniu ustaloną przez organ prowadzący na podstawie § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502) na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

W związku ograniczoną liczbą miejsc  opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest tylko dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują i nie są w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku dla swoich dzieci. Dyrektor danego przedszkola, czynnego w miesiącu lipcu lub sierpniu, organizuje opiekę dla dzieci uczęszczających do tego przedszkola, jeżeli rodzice w wyznaczonym terminie zgłoszą takie zapotrzebowanie, a w miarę możliwości organizacyjnych, również dla dzieci z innych pobliskich przedszkoli, w uzgodnieniu z dyrektorami przedszkoli, które w danym miesiącu mają przerwę wakacyjną.

Dyrektorzy wszystkich przedszkoli publicznych w terminie 05 czerwca – do 16 czerwca 2023 r. przyjmują zgłoszenia od rodziców wychowanków, uczęszczających do danego przedszkola w roku szkolnym 2022/2023, na opiekę w miesiącach wakacyjnych.

Wyznaczenie terminu na zgłoszenia jest niezbędne ze względów organizacyjnych, ponieważ dyrektor danego przedszkola musi dokonać oceny ile dzieci będzie mogło być przyjętych z innego przedszkola, które w danym miesiącu wakacyjnym będzie nieczynne oraz powiadomić dyrektorów pozostałych przedszkoli, iloma wolnymi miejscami przedszkole będzie dysponowało w miesiącu dyżuru wakacyjnego.

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są przede wszystkim z koniecznością dokonania niezbędnych prac remontowo-modernizacyjnych budynków. Ponadto wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli przedszkoli wynosi 35 dni roboczych, a przerwa wakacyjna trwa jeden miesiąc, dlatego nauczyciele część swojego urlopu wykorzystują również w drugim miesiącu wakacyjnym, w którym przedszkole pełni dyżur, jeżeli liczba dzieci zgłoszonych na miesiące wakacyjne jest mniejsza, aniżeli ogólna liczba dzieci zapisanych do przedszkola na dany rok szkolny (podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, z późn. zm.; Liczba dni roboczych w 2023 r. wynosi 21 dni w lipcu i 22 dni w sierpniu).

Rodzice dokonują zgłoszeń dzieci na miesiące wakacyjne tylko w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym.

Dyrektorzy przedszkoli nieczynnych w danym miesiącu wakacyjnym, będą powiadamiali rodziców swoich wychowanków, którzy zgłosili uzasadnioną potrzebę opieki dla swojego dziecka, do którego przedszkola dyżurującego dziecko będzie uczęszczało w drugim miesiącu, w którym przedszkole będzie nieczynne.

Każde przedszkole pełniące dyżur w jednym z miesięcy wakacyjnych będzie mogło zapewnić opiekę dzieciom z przedszkoli nieczynnych w liczbie nie większej, niż liczba dzieci, które obecnie uczęszczają do tego przedszkola, a w miesiącu dyżuru wakacyjnego nie będą korzystały z opieki przedszkolnej.

W związku z powyższym wszyscy Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023 mają obowiązek:

  • W terminie 05 czerwca – 16 czerwca 2023 r. dokonać zgłoszenia dziecka na miesiące lipiec/sierpień u dyrektora przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza. Druki zgłoszeniowe Rodzice otrzymają w swoich macierzystych przedszkolach.
  • Określić dokładny termin pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu, w którym przedszkole macierzyste dziecka pełni dyżur wakacyjny oraz określać dokładny termin pobytu dziecka w przypadku, gdy przedszkole macierzyste będzie miało przerwę wakacyjną, a rodzice nie mają możliwości zapewnienia w tym czasie swojemu dziecku żadnej formy opieki;

W przypadku, gdy rodzice nie dokonają zgłoszenia na opiekę w miesiącach wakacyjnych i nie złożą wniosku  w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, w wyżej wyznaczonych terminach – będą musieli sami zadbać o organizację opieki dla swojego dziecka. Objęcie dziecka opieką w przedszkolu będzie możliwe tylko w przypadku, gdy przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnym miejscem.

Zamieszczony poniżej wykaz dyżurów przedszkoli w miesiącach wakacyjnych,  ma na celu ułatwienie Rodzicom lokalizacji przedszkoli dyżurujących ewentualnie w przypadkach szczególnych, nieprzewidzianych wcześniej, znalezienie opieki dla swojego dziecka w innym przedszkolu, w miesiącu lipcu lub sierpniu. Jednak opieka dla dziecka będzie to możliwe tylko w przypadku, gdy dane przedszkole będzie jeszcze dysponowało wolnymi miejscami.

 

                                                                       Dyrektor Gminnego Zespołu

                                               Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Turawie

                                                                                   Jerzy Musielak

 

Turawa, 02.06.2023 r.

 

Dyżury wakacyjne przedszkoli Gminy Turawa

Przedszkole

Lipiec 2023

Sierpień 2023

kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny

Publiczne Przedszkole

w Bierdzanach

przerwa

dyżur

psp.bierdzany@oswiata-turawa.pl

77 4213214

Bierdzany, ul. Szkolna 3a

Publiczne Przedszkole

w Kotorzu Małym

dyżur

przerwa

pp.kotorz@oswiata-turawa.pl

77 4212070

Kotórz Mały, ul. 1Maja 5

Publiczne Przedszkole

w Węgrach

dyżur

przerwa

pp.wegry@oswiata-turawa.pl

77 4212467

Węgry, ul. Opolska 14c

Publiczne Przedszkole

w Turawie

przerwa

dyżur

pp.turawa@oswiata-turawa.pl

77 4212566

Turawa, ul.Opolska 49

Publiczne Przedszkole

w Zawadzie

przerwa

dyżur

pp.zawada@oswiata-turawa.pl

77 4212802

Zawada, ul. Oleska 26

Oddział Przedszkolny Publicznej Szkoły Podstawowej w Osowcu

dyżur

przerwa

psp.osowiec@oswiata-turawa.pl

77 4212413

Osowiec, ul. Lipowa 6

Oddział Przedszkolny Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej

Zakrzów Turawski

dyżur

przerwa

psp.ligota@oswiata-turawa.pl

77 4213105

Ligota Turawska ul. Główna 32

 

Skip to content