Klasyfikacja

KLASYFIKACJA

 INFORMACJA
O PRZEWIDYWANYCH
OCENACH

KLASYFIKACJA

TERMIN SKŁADANIA
PODAŃ O EGZAMIN

TERMIN PRZEPROWA-DZANIA EGZAMINÓW

ŚRÓDROCZNA

20.01 – 26.01.2023 r.

klasyfikacyjny:  –

sprawdzający:  –

poprawkowy:  –

 

 

KOŃCOWOROCZNA

do 15.05.2023 r.

7.06 – 15. 06

2023 r.

klasyfikacyjny:

do 21.06.2023 r.

sprawdzający:

do 27.06.2023 r.

poprawkowy:

do 22.06.2023 r.

22.06.2023 r.

 

do 04.07.2023 r.

 

w ostatnim tygodniu wakacji

Skip to content