PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Menu

logo_turawa
Gmina Turawa

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

w Publicznej Szkole Podstawowej w Bierdzanach

Podstawa prawna:

 1. Paragraf 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373)
 2. Statut  Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierdzanach

Procedura postępowania.

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.
 2. W wyjątkowych sytuacjach mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego rodzice (opiekunowie prawni) poprzez dokonanie umotywowanego usprawiedliwienia. Rodzice mogą zwolnić pisemnie ucznia na maksymalnie 1 tydzień, przy czym łączna długość tego typu zwolnień nie powinna przekraczać dwóch tygodni.
 3. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.
 4. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.
 5. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, jednak nieobejmujące całego semestru, należy złożyć wraz z podaniem. W tym przypadku dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia.
 6. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego,
  w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.
 7. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni). Składają podanie1 do dyrektora szkoły, do którego załączają zaświadczenie lekarskie.
 8. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:
  1. w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru – do 10 września danego roku szkolnego,
  2. w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 10 lutego danego roku szkolnego.
 9. W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawianych w ciągu roku szkolnego rodzice składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego.
 10. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą (np. zaświadczenie wystawione w dniu 15 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.
 11. Zwolnienie niedostarczone w terminie będzie ważne od daty jego dostarczenia.
 12. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Rodzice (opiekunowie prawni) odbierają decyzję dyrektora.
 13. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać za  pośrednictwem dyrektora do Opolskiego Kuratora Oświaty.
 14. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.
 15. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.
 16. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego przez cały semestr w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 17. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia2 rodziców (opiekunów prawnych) złożonego u nauczyciela wychowania fizycznego lub wychowawca klasy i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
 18. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione.
 19. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.

Załączniki:

 1. wzór podania
 2. wzór oświadczenia rodziców

 

wzór podania:

………………………………………………………

      Imię i nazwisko opiekuna / rodzica                                                     

………………………………………………………

……………………………………………………….

                    Adres/telefon

 

Bierdzany, ………………………..

 

Dyrektor

Publicznej Szkoły Podstawowej

w Bierdzanach

 

 

PODANIE O ZWOLNIENIE

Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

Proszę o zwolnienie mojego syna/córki ……………………………… ur. …………………………………….., ucznia/uczennicy klasy ……………… z zajęć wychowania fizycznego w okresie od dnia ……………………….. do dnia ………………………… z powodu …………………………………………..

W załączeniu przedstawiam zaświadczenie lekarskie.

 

……………………………………………………………….

                                                                                (podpis rodzica lub opiekuna)

 

 

wzór oświadczenia rodziców:

………………………………………………………

      Imię i nazwisko opiekuna / rodzica                                                     

………………………………………………………

……………………………………………………….

                    Adres/telefon

 

Bierdzany, ………………………..

 

Dyrektor

Publicznej Szkoły Podstawowej

w Bierdzanach

 

W związku ze zwolnieniem syna/ córki ………….……………………….…………………. ucz. kl. ……..  w okresie od ………………..……… do ……….………………..…. z zajęć wychowania fizycznego zwracam się z prośbą o zwolnienie syna/ córki z obowiązku obecności na w/w zajęciach w dniach, gdy są one na pierwszej/ostatniej lekcji: …………….…………………………………………………………………………………….

                            (wypisać dni tygodnia i godziny zajęć)

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo córki/syna w tym czasie poza terenem szkoły.

……………………………………………

     (czytelny podpis rodzica)

 

Skip to content