Rekrutacja dzieci do Szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bierdzanach.

Menu

logo_turawa
Gmina Turawa

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.10.2024
WÓJTA GMINY TURAWA
z dnia 23 stycznia 2024 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Turawa jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Turawa jest organem prowadzącym:

Lp. Rodzaj czynności Termin w
postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w
postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 19 lutego 2024 r.
do 1 marca 2024 r.
do godziny 15.00
od 15 kwietnia 2024 r.
do 22 kwietnia 2024 r.
do godziny 15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 08 marca 2024 r do 25 kwietnia 2024 r
3. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
15 marca 2024 r.
do godziny 15.00
26 kwietnia 2024 r.
do godziny 15:00
4. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego
opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
od 18 marca 2024 r.
do 22 marca 2024 r.
do godziny 15.00
od 06 maja 2024 r.
do 09 maja 2024 r.
do godziny 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
27 marca 2024 r.
do godziny 15:00
13 maja 2024 r.
do godziny 15:00

Zobowiązuje się dyrektorów publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Turawa jest organem prowadzącym, do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych zgodnie z powyższymi terminami.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Turawie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turawa
/-/ Dominik Pikos
Dokumenty do pobrania:
  1. Karta zgłoszeniowa 2024/2025
  2. Wniosek o naukę języka niemieckiego  jako języka mniejszości narodowej 

Skip to content