Regulamin obiadów

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BIERDZANACH

 

Podstawa prawna: art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bierdzanach zapewnia odpłatne wyżywienie.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady odpłatności i warunki korzystania przez uczniów i dzieci Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bierdzanach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej z Oddziałem Przedszkolnym z wydawanych posiłków.
 3. Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do publicznej wiadomości  w sposób przyjęty przez szkołę.

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z WYŻYWNIENIA

§2

 1. Posiłki wydawane są:
  1. uczniom i dzieciom, dla których rodzice zakupili posiłki,
  2. uczniom i dzieciom, którym zostało przyznane bezpłatne dożywianie w trybie decyzji administracyjnej GOPS lub decyzji dyrektora szkoły,
 2. Na posiłki składa się: obiad jednodaniowy w przypadku uczniów, obiad dwudaniowy w przypadku dzieci z oddziału przedszkolnego w Zakrzowie Turawskim oraz śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek w przypadku dzieci z przedszkola Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bierdzanach.
 3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku szkolnym lub przedszkolnym na zasadach obowiązujących przepisów Ministerstwa Zdrowia.
 4. Jadłospisy oparte są na zasadach racjonalnego żywienia i opracowywane w systemie tygodniowym. Ich treść ustala intendent i kucharka, a zatwierdza dyrektor placówki, w której posiłki są przygotowywane.
 5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu w danym dniu.
 6. Posiłki  wydawane są w godzinach ustalonych przez dyrektora.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSIŁKI DLA DZIECI

§3

 1. Dzienna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka obejmuje koszt produktów zużytych do sporządzenia posiłków w wysokości faktycznych kosztów zużytego surowca zgodnie z normami żywieniowymi (koszt wsadu do kotła) i wynosi: 9 zł dla przedszkolaka z Bierdzan (trzy posiłki), 5,40 zł dla dziecka z oddziału przedszkolnego oraz 5,50 zł dla ucznia szkoły.
 2. W sytuacji wzrostu kosztu produktów do sporządzania posiłków, dopuszcza się możliwość zmiany stawki żywieniowej w ciągu roku szkolnego, po uprzednim uzgodnieniu z organem prowadzącym. Informacja o wprowadzonych zmianach przekazywana jest rodzicom co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem, w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej placówki.
 3. Rodzice  informowani są o wysokości stawki żywieniowej na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.

 

DOWÓZ POSIŁKÓW MIĘDZY PLACÓWKAMI

§4

 1. Za organizację dowozu obiadu odpowiada dyrektor placówki, na rzecz której posiłki są przygotowywane.

 

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

§5

 1. Opłaty za żywienie wnosi się z dołu w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca.
 2. Informację o wysokości opłaty za wyżywienie dziecka za poszczególny miesiąc intendent przekazuje rodzicowi dziecka lub uczniowi w formie pisemnej, za potwierdzeniem odbioru.
 3. Opłaty wnoszone przez rodziców dokonywane są na rachunek bankowy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bierdzanach.
 4. Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości. Odsetki naliczane będą począwszy od pierwszego dnia roboczego następującego po terminie płatności do dnia wpłaty włącznie -jest to wymóg wynikający z przepisów prawa.
 5. Okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc kalendarzowy, na taki okres rodzic może zgłosić dziecko na obiady.
 6. Zwrot będzie naliczany pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka do godziny 8.00 danego dnia na nr telefonu 77 4213 214. W przypadku braku takiej informacji pieniądze nie zostaną zwrócone. Nie ma możliwości pakowania obiadów na wynos oraz serwowania ich osobom z zewnątrz.
 7. W przypadku nadpłaty kwota nadwyżki zaliczana jest na poczet przyszłych należności, chyba że rodzic złoży pisemny wniosek o zwrot nadpłaty .

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§6

 1. Regulamin wprowadza się w porozumieniu z Wójtem Gminy Turawa.
 2. W sprawach dotyczących korzystania z wyżywienia, a nieokreślonych w niniejszym regulaminie, decyzję podejmuje Dyrektor placówki.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do roku szkolnego 2022/2023.

 

Skip to content