STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BIERDZANACH

Menu

logo_turawa
Gmina Turawa

STANDARDY

OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BIERDZANACH

 

Bierdzany, 2024 r.

 

SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ 1. PODSTAWOWE TERMINY

ROZDZIAŁ 2  ZASADY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNE RELACJE MIĘDZY UCZNIEM/DZIECKIEM
A PRACOWNIKAMI ZESPOŁU

ROZDZIAŁ 3. ROZPOZNAWANIE I REAGOWANIE NA CZYNNIKI RYZYKA KRZYWDZENIA MAŁOLETNICH

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I PROCEDURA PODEJMOWANIA INTERWENCJI W SYTUACJI PODEJRZENIA KRZYWDZENIA UCZNIA/DZIECKA PRZEZ PRACOWNIKA, OSOBĘ TRZECIĄ, INNEGO MAŁOLETNIEGO LUB OPIEKUNA

ROZDZIAŁ 5. ZASADY OCHRONY WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH MAŁOLETNIEGO

ROZDZIAŁ 6. ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Z DOSTĘPEM DO SIECI INTERNET. PROCEDURY OCHRONY UCZNIÓW/DZIECI PRZED TREŚCIAMI SZKODLIWYMI I ZAGROŻENIAMI W SIECI INTERNET ORAZ UTRWALONYMI W INNEJ FORMIE

ROZDZIAŁ 7 ZASADY USTALENIA PLANU WSPARCIA UCZNIA/DZIECKA PO UJAWNIENIU KRZYWDY

ROZDZIAŁ 8. PROCEDURY OKREŚLAJĄCE ZAKŁADANIE „NIEBIESKIE KARTY”

ROZDZIAŁ 9. ZASADY AKTUALIZACJI STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH ORAZ ZAKRES KOMPETENCJI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW ZESPOŁU DO STOSOWANIA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH

ROZDZIAŁ 10. ZASADY UDOSTĘPNIANIA RODZICÓM I UCZNIOM/DZIECIOM STANDARDÓW DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIMI I ICH STOSOWANIA

ROZDZIAŁ 11. ZAPISY KOŃCOWE

 

Akty prawne na podstawie, których oparte są Standardy Ochrony Małoletnich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bierdzanach:

 • Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t. j. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606);
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249);
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 1138 ze zm.);
 • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (t. j. U. z 1991 Nr 120 poz. 526 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870).

 

ROZDZIAŁ 1

PODSTAWOWE TERMINY

§ 1

 Ilekroć w niniejszych Standardach jest mowa bez bliższego określenia o:

 • Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bierdzanach.
 • Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bierdzanach Publiczną Szkołę Podstawową w Bierdzanach z siedzibą w Bierdzanach, ul. Szkolna 1, 46-046 Bierdzany.
 • Przedszkolu – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bierdzanach Publiczne Przedszkole w Bierdzanach z siedzibą w Bierdzanach, ul. Szkolna 3A, 46-046 Bierdzany.
 • Dyrektorze Zespołu, Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bierdzanach.
 • Pracowniku –  należy  przez  to rozumieć  osobę  zatrudnioną  na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy wolontariackiej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bierdzanach.
 • Partnerze współpracującym ze Szkołą/Przedszkolem – należy przez to rozumieć osoby wykonujące zadania zlecone na terenie Szkoły/Przedszkola na mocy odrębnych przepisów (np. pielęgniarka, higienistka, fotograf i inne osoby).
 • Dziecku – należy przez to rozumieć  każdą osobę uczęszczająca do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bierdzanach, która nie ukończyła 18 roku życia.
 • Uczniu – należy przez to rozumieć każdą osobę uczęszczającą do szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bierdzanach, która nie ukończyła 18 roku życia.
 • Małoletnim – należy przez to rozumieć zgodnie z kodeksem cywilnym osobę od urodzenia do ukończenia 18 roku życia.
 • Opiekunie ucznia/dziecka – należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentacji
  i stanowieniu o małoletnim, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy.
 • Przedstawicielu ustawowym – należy przez to rozumieć rodzica bądź opiekuna posiadającego pełnię władzy rodzicielskiej lub opiekuna prawnego (osobę reprezentującą dziecko, ustanowioną przez sąd, w sytuacji, gdy rodzicom nie przysługuje władza rodzicielska lub gdy rodzice nie żyją).
 • Zgodzie opiekuna małoletniego – należy przez to rozumieć  zgodę co  najmniej jednego z rodziców małoletniego. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami małoletniego należy poinformować ich o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
 • Przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu – należy przez to rozumieć spowodowanie choroby lub uszkodzenia ciała (np. złamanie, zasinienie, wybicie zęba, zranienie), a także m.in. pozbawienie wzroku, słuchu, mowy, wywołanie innego ciężkiego kalectwa, trwałej choroby psychicznej, zniekształcenia ciała itp.
 • Krzywdzeniu małoletniego – należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę małoletniego przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika Zespołu lub zagrożenie dobra małoletniego, w tym jego zaniedbywanie. Krzywdzeniem jest:
  1. przemoc fizyczna – jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba    uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być m. in. złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne. Przemoc fizyczna powoduje lub może spowodować utratę zdrowia bądź też zagrażać życiu,
  2. przemoc psychiczna (emocjonalna) – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie
   i ośmieszanie małoletniego, nieustanna krytyka, wciąganie małoletniego w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, stawianie małoletniemu wymagań i oczekiwań, którym nie jest on w stanie sprostać, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rozwojowych ucznia/dziecka,
  3. przemoc seksualna – to angażowanie małoletniego w aktywność seksualną przez osobę dorosłą. Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie małoletniego, współżycie z małoletnim) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie małoletniemu materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm),
  4. przemoc ekonomiczna – to niezapewnianie odpowiednich warunków do rozwoju ucznia/dziecka, m.in. odpowiedniego odżywiania, ubrania, potrzeb edukacyjnych czy schronienia, w ramach środków dostępnych rodzicom lub opiekunom. Jest to jedna z form zaniedbania.
  5. zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych małoletniego przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnienie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, braku dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego;
 • Danych osobowych ucznia/dziecka – należy przez to rozumieć wszelkie informacje umożliwiające identyfikację ucznia /dziecka uczęszczającego do Zespołu Szkolno-   Przedszkolnego w Bierdzanach.
 • Osobie odpowiedzialnej za Standardy Ochrony Małoletnich, Koordynatorze zespołu do spraw ochrony małoletnich –  należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, pracownika sprawującego nadzór nad realizacją niniejszych Standardów.
 • Osobie odpowiedzialnej za Internet – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Dyrektora Zespołu pracownika, sprawującego nadzór nad korzystaniem z Internetu przez uczniów/dzieci na terenie Szkoły i Przedszkola oraz nad bezpieczeństwem małoletnich w Internecie.

ROZDZIAŁ 2

 ZASADY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNE RELACJE MIĘDZY UCZNIEM/DZIECKIEM A PRACOWNIKAMI ZESPOŁU

§ 2

 1. Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników:
 • Dyrektor, przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem uczniów lub z opieką nad nimi, zobowiązany jest do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestr z dostępem ograniczonym oraz Rejestr osób w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. Rejestr dostępny jest na stronie: rps.ms.gov.pl.;
 • Dyrektor uzyskuje informacje z Rejestru z dostępem ograniczonym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości.
  W pierwszej kolejności należy założyć konto w systemie teleinformatycznym. Konto podlega aktywacji dokonywanej przez biuro informacji;

  • Rejestr osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestr, jest ogólnodostępny – nie wymaga zakładania konta;
  • Informacje zwrotne otrzymane z systemu teleinformatycznego Dyrektor drukuje
   i składa do części A akt osobowych, związanych z nawiązaniem stosunku pracy. To samo dotyczy Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej
   i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie
   w Rejestr. Przy czym w przypadku tego drugiego Rejestru wystarczy wydrukować stronę internetową, na której widnieje komunikat, że dana osoba nie figuruje
   w rejestrze;
  • Dyrektor od kandydata pobiera informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności ;
  • Jeżeli kandydat posiada obywatelstwo inne niż polskie wówczas powinien przedłożyć również informację z rejestru karnego państwa, którego jest obywatelem, uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami
   z małoletnimi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla wyżej wymienionych celów;
  • Dyrektor pobiera od kandydata oświadczenie o państwie/państwach (innych niż Rzeczypospolita Polska), w których zamieszkiwał w ostatnich 20 latach pod rygorem odpowiedzialności karnej;
  • Jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas kandydat składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie był prawomocnie skazany oraz nie wydano wobec niego innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuścił się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy, stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi;
  • Pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się oświadczenie o następującej treści: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie   fałszywego oświadczenia. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu
   o odpowiedzialności  karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
   .
 1. Wzór oświadczenia o niekaralności oraz o toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych stanowi załącznik 1 do niniejszych Standardów.                                                                                                                                                                                                                                            § 3 
 1. Zasady bezpiecznych relacji pracowników Zespołu z jego uczniami/dziećmi:
 • Podstawową zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez pracowników jest działanie dla dobra ucznia/dziecka i w jego interesie. Pracownicy, stażyści i wolontariusze traktują ucznia/dziecko z szacunkiem oraz uwzględnieniem jego godności i potrzeb. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec ucznia/dziecka w jakiejkolwiek formie;
 • Znajomość i zaakceptowanie zasad są potwierdzone podpisaniem oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Standardów.
 1. Pracownik zobowiązany jest do utrzymywania profesjonalnej relacji z uczniami/dziećmi
  i każdorazowego rozważenia, czy jego reakcja, komunikat bądź działanie wobec ucznia/dziecka są odpowiednie do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych uczniów/dzieci.
 2. Pracownik w kontakcie z uczniami/dziećmi:
  • zachowuje cierpliwość i odnosi się do ucznia/dziecka z szacunkiem;
  • uważnie wysłuchuje uczniów/dzieci i stara się udzielać im odpowiedzi dostosowanej do sytuacji i ich wieku;
  • nie zawstydza ucznia/dziecka, nie lekceważy, nie upokarza i nie obraża;
  • nie ujawnia drażliwych informacji o uczniu/dziecku osobom do tego nieuprawnionym, dotyczy to również ujawniania jego wizerunku.
 3. Decyzje dotyczące ucznia/dziecka powinny zawsze uwzględniać jego oczekiwania, ale również brać pod uwagę bezpieczeństwo pozostałych uczniów/dzieci.
 4. Uczeń/dziecko ma prawo do prywatności, odstąpienie od zasad poufności każdorazowo musi być uzasadnione, a małoletni o takim fakcie powinien być jak najszybciej poinformowany.
 5. Pracownikowi nie wolno w obecności uczniów/dzieci niestosownie żartować, używać wulgaryzmów, wykonywać obraźliwych gestów, wypowiadać treści o zabarwieniu seksualnym.
 6. Pracownikowi nie wolno wykorzystywać przewagi fizycznej ani stosować gróźb.
 7. Pracownik zobowiązany jest do równego traktowania uczniów/dzieci, niezależnie od ich płci, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia etnicznego czy też niepełnosprawności.
 8. Pracownik zobowiązany jest do zachowania w poufności informacji uzyskanych
  w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądów uczniów/dzieci.
 9. Pracownik nie może utrwalać wizerunków uczniów/dzieci w celach prywatnych, również zawodowych, jeżeli opiekun ucznia/dziecka nie wyraził na to zgody.

§ 4

Pracownikowi  bezwzględnie zabrania się (pod groźbą kary, w tym więzienia i utraty pracy):

 • nawiązywać relacji seksualnych z uczniem/dzieckiem;
 • składać uczniowi/dziecku propozycji o charakterze seksualnym i pornograficznym, w tym również udostępniania takich treści;
 • proponować uczniom/dzieciom alkoholu, wyrobów tytoniowych i innych używek (narkotyków, tzw. dopalaczy).

§ 5

 1. Pracownik zobowiązany jest do zapewnienia uczniom/dzieciom, że w sytuacji, kiedy poczują się niekomfortowo otrzymają stosowną pomoc, zgodną z instrukcją jej udzielania.
 2. Wychowawcy klas i oddziałów zobowiązani są do przedstawienia uczniom/dzieciom Standardów Ochrony Małoletnich, które obowiązują w Zespole i zapewnienia ich, iż otrzymają odpowiednią pomoc.
 3. W przypadku, kiedy pracownik zauważy niepokojące zachowanie lub sytuację, zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją postępowania, obligatoryjnie w przypadku delikatnych spraw, gdzie jest podejrzenie o nieprzestrzeganiu Standardów do poinformowania Dyrektora (np. zauroczenie ucznia w pracowniku, bądź pracownika w uczniu).

§ 6

 1. Każde przemocowe zachowanie wobec ucznia/dziecka jest niedozwolone.
 2. Nie można ucznia/dziecka popychać, bić, szturchać, itp.
 3. Pracownikowi nie wolno dotykać ucznia/dziecka w sposób, który mógłby zostać nieprawidłowo zinterpretowany. Jeśli w odczuciu pracownika, uczeń/dziecko potrzebuje np. przytulenia, powinien mieć każdorazowo uzasadnienie zaistniałej sytuacji oraz swojego zachowania względem ucznia/dziecka.
 4. Kontakt fizyczny z uczniem/dzieckiem nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy.
 5. Pracownik nie powinien angażować się w zabawy typu: łaskotanie, udawane walki, brutalne zabawy fizyczne itp.
 6. Pracownik, który ma świadomość, iż uczeń/dziecko doznał/o jakiejś krzywdy np. znęcania fizycznego lub wykorzystania seksualnego, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach z uczniem/dzieckiem, wykazując zrozumienie i wyczucie.
 7. Niedopuszczalne jest również spanie pracownika w jednym łóżku lub pokoju
  z uczniem/dzieckiem podczas wycieczek szkolnych.
 8. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalny jest kontakt fizyczny pracownika
  z uczniem/dzieckiem. Do sytuacji takich zaliczyć można:

  • pomoc uczniowi/dziecku niepełnosprawnemu w czynnościach higienicznych, jeśli typ niepełnosprawności tego wymaga, a uczeń/dziecko i jego opiekun wyrazi zgodę;
  • pomoc uczniowi/dziecku niepełnosprawnemu w spożywaniu posiłków;
  • pomoc uczniowi/dziecku niepełnosprawnemu w poruszaniu się po szkole/przedszkolu.

 

ROZDZIAŁ 3

ROZPOZNAWANIE I REAGOWANIE NA CZYNNIKI RYZYKA KRZYWDZENIA MAŁOLETNICH

§ 7 

 1. Pracownicy Zespołu posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia małoletnich. Takie jak:
  • małoletni jest często brudny, nieprzyjemnie pachnie;
  • małoletni kradnie jedzenie, pieniądze itp.;
  • małoletni żebrze – jest głodny;
  • małoletni nie otrzymuje potrzebnej mu opieki medycznej, szczepień, okularów itp.;
  • małoletni nie ma przyborów szkolnych, odzieży i butów dostosowanych do warunków      atmosferycznych;
 • małoletni ma widoczne obrażenia ciała (siniaki, ugryzienia, rany), których pochodzenie trudno jest wyjaśnić. Obrażenia są w różnej fazie gojenia;
 • podawane przez małoletniego wyjaśnienia dotyczące obrażeń wydają się niewiarygodne, niemożliwe, niespójne itp., małoletni często je zmienia;
 • pojawia się niechęć do lekcji wychowania fizycznego, zajęć ruchowych – małoletni nadmiernie zakrywa ciało, niestosownie do sytuacji i pogody;
 • małoletni boi się rodzica lub opiekuna, boi się przed powrotem do domu;
 • małoletni wzdryga się, kiedy podchodzi do niego osoba dorosła;
 • małoletni cierpi na powtarzające się dolegliwości somatyczne: bóle brzucha, głowy, mdłości itp.;
 • małoletni jest bierny, wycofany, uległy, przestraszony, depresyjny itp. lub zachowuje się agresywnie, buntuje się, samookalecza się itp.;
 • małoletni osiąga słabsze wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości;
 • małoletni ucieka w świat wirtualny (gry komputerowe, Internet);
 • małoletni używa środków psychoaktywnych;
 • małoletni nadmiernie szuka kontaktu z dorosłym (tzw. „lepkość” małoletniego);
 • w pracach artystycznych, rozmowach, zachowaniu małoletniego zaczynają dominować elementy/motywy seksualne;
 • małoletni jest rozbudzony seksualnie niestosownie do sytuacji i wieku;
 • małoletni ucieka z domu;
 • nastąpiła nagła i wyraźna zmiana zachowania małoletniego;
 • małoletni mówi o przemocy.
 1. Jeżeli z objawami u ucznia/dziecka współwystępują określone zachowania rodziców lub opiekunów, to podejrzenie, że małoletni jest krzywdzony jest szczególnie uzasadnione. Niepokojące zachowania rodziców to:
  • rodzic (opiekun) podaje nieprzekonujące lub sprzeczne informacje lub odmawia wyjaśnień przyczyn obrażeń małoletniego;
  • rodzic (opiekun) odmawia, nie utrzymuje kontaktów z osobami zainteresowanymi losem małoletniego;
  • rodzic (opiekun) mówi o małoletnim w negatywny sposób, ciągle obwinia, poniża strofuje małoletniego (np.: używając określeń takich jak „idiota”, „gnojek”, „gówniarz”);
  • rodzic (opiekun) poddaje małoletniego surowej dyscyplinie lub jest nadopiekuńczy lub zbyt pobłażliwy lub odrzuca małoletniego;
  • rodzic (opiekun) nie interesuje się losem i problemami małoletniego;
  • rodzic (opiekun) często nie potrafi podać miejsca, w którym aktualnie przebywa małoletni;
  • rodzic (opiekun) jest apatyczny, pogrążony w depresji;
  • rodzic (opiekun) zachowuje się agresywnie;
  • rodzic (opiekun) ma zaburzony kontakt z rzeczywistością np. reaguje nieadekwatnie do sytuacji;
  • wypowiada się niespójnie;
  • rodzic (opiekun) nie ma świadomości lub neguje potrzeby małoletniego;
  • rodzic (opiekun) faworyzuje jedno z rodzeństwa;
  • rodzic (opiekun) przekracza dopuszczalne granice w kontakcie fizycznym lub werbalnym;
  • rodzic (opiekun) nadużywa alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

ROZDZIAŁ 4

ZASADY I PROCEDURA PODEJMOWANIA INTERWENCJI W SYTUACJI PODEJRZENIA KRZYWDZENIA UCZNIA/DZIECKA PRZEZ PRACOWNIKA, OSOBĘ TRZECIĄ, INNEGO MAŁOLETNIEGO LUB OPIEKUNA

§ 8

 1. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia ucznia/dziecka przez osoby trzecie, związane ze Szkołą/Przedszkolem tj. pracownicy Szkoły/Przedszkola, wolontariusze, organizacje i firmy współpracujące ze Szkołą/Przedszkolem:
 • jeśli pracownik podejrzewa, że uczeń/dziecko doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub zagrożone jest jego życie, zobowiązany jest do zapewnienia uczniowi/dziecku bezpiecznego miejsca i odseparowania go od osoby stwarzającej zagrożenie oraz w razie potrzeby udzielenie pierwszej pomocy. Pracownik zawiadamia niezwłocznie odpowiednie służby (pogotowie ratunkowe 999, policja pod nr 112 lub 997) oraz informuje Dyrektora, który podejmuje działania celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W ramach procedur Dyrektor zawiadamia rodziców o zaistniałym zdarzeniu, informując ich o stanie małoletniego np. konieczności interwencji medycznej oraz o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy wobec małoletniego. Jeśli pracownik podejrzewa, że małoletni doświadczył krzywdzenia innymi typami przestępstw zobowiązany jest do zapewnienia uczniowi/ dziecku bezpiecznego miejsca
  i odseparowania go od osoby stwarzającej zagrożenie oraz poinformowania na piśmie policji lub prokuratury składając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. W przypadku zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa zawiadomienie adresuje się do najbliższej jednostki, w zawiadomieniu podaje się dane jak w przypadku zawiadomienia telefonicznego. W przypadku zawiadomienia telefonicznego pracownik zobowiązany jest podać swoje dane, dane ucznia/dziecka oraz dane osoby podejrzanej o krzywdzenie ucznia/dziecka oraz opis sytuacji z najważniejszymi faktami.
 • jeśli pracownik podejrzewa, że małoletni doświadczył jednorazowo przemocy fizycznej (np. klapsy, popychanie, szturchanie) lub psychicznej (np. poniżanie, ośmieszanie, dyskryminacja) zobowiązany jest do zadbania o bezpieczeństwo ucznia/dziecka oraz zawiadomienie Dyrektora o zaistniałej sytuacji, który podejmuje odpowiednie kroki jako pracodawca ( zgodnie z Kartą Nauczyciela, Kodeksem Pracy, ogólnymi przepisami prawa).
 • jeśli pracownik zauważy inne niepokojące zachowania wobec uczniów np. krzyki, niestosowne komentarze zobowiązany jest zadbać o bezpieczeństwo ucznia/dziecka
  i zawiadomienia Dyrektora o zaistniałej sytuacji aby mógł przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą.
 1. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia ucznia/dziecka przez osobę małoletnią:
 • jeśli pracownik podejrzewa, że uczeń/dziecko doświadczył przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub zagrożone jest jego życie, zobowiązany jest do zapewnienia uczniowi/dziecku bezpiecznego miejsca i odseparowania go od osoby stwarzającej zagrożenie oraz udzielenia pierwszej pomocy. Pracownik zawiadamia niezwłocznie odpowiednie służby (pogotowie ratunkowe 999, policja pod nr 112 lub 997) i informuje Dyrektora, który podejmuje działania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W ramach procedur Dyrektor informuje rodziców o zaistniałym zdarzeniu, jednocześnie powiadamiają najbliższy sąd rodzinny oraz policję o możliwości popełnienia przestępstwa, podając dane jak w przypadku opisanym w § 8 ust.1.
 • jeśli pracownik podejrzewa, że małoletni doświadczył jednorazowo przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony innej osoby małoletniej, zobowiązany jest do zadbania o bezpieczeństwo ucznia i odseparowania go od osoby krzywdzącej. W ramach procedur podejmuje działania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, przeprowadza rozmowę z małoletnimi, informuje rodziców, wychowawcę klasy/oddziału o zaistniałym zdarzeniu.
 • jeśli pracownik podejrzewa, że uczeń/dziecko doświadcza powtarzających się aktów przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony osoby małoletniej, zobowiązany jest do zadbania o bezpieczeństwo ucznia/dziecka i odseparowania go od osoby krzywdzącej. Ponadto zawiadamia Dyrektora oraz koordynatora zespołu do spraw ochrony małoletnich. W ramach procedur pedagog szkolny/psycholog/wychowawca lub inny nauczyciel podejmują działania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Przeprowadzają rozmowę z małoletnimi, ich rodzicami oraz informują o możliwości uzyskania wparcia psychologicznego na terenie szkoły lub świadczonej pomocy przez odpowiednie podmioty i organizacje poza Placówką. Zgodnie z procedurami ds. Ochrony Małoletnich, Dyrektor powołuje grupę wsparcia, która tworzy Indywidualny Plan Działania (IPD) dla pokrzywdzonego ucznia/dziecka. Jednocześnie powiadamia najbliższy sąd rodziny wysyłając wniosek o wgląd w sytuację rodziny.
 1. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia ucznia/dziecka przez opiekuna lub przedstawiciela ustawowego:
 • jeśli pracownik podejrzewa, że uczeń/dziecko doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub zagrożone jest jego życie, zobowiązany jest do zapewnienia uczniowi/dziecku bezpiecznego miejsca i odseparowania go od osoby stwarzającej zagrożenie oraz udzielenia pierwszej pomocy. Pracownik zawiadamia niezwłocznie odpowiednie służby (pogotowie ratunkowe 999, policja pod nr 112 lub 997) i informuje Dyrektora który podejmuje stosowne kroki w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W ramach procedur Dyrektor powiadamia Policję o możliwości popełnienia przestępstwa, podając dane jak w przypadku opisanym w § 9 ust.1.
 • jeśli pracownik podejrzewa, że małoletni doświadczył jednorazowo przemocy fizycznej (np. klapsy, popychanie, szturchanie) lub psychicznej (np. poniżanie, ośmieszanie, dyskryminacja) ze strony opiekuna, zobowiązany jest do zadbania o bezpieczeństwo ucznia/dziecka. Zawiadamia Dyrektora oraz  koordynatora zespołu do spraw ochrony małoletnich, którzy podejmują działania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W ramach procedur zostaje przeprowadzona rozmowa z małoletnim oraz jego rodzicami podejrzanymi o krzywdzenie, którzy zostają poinformowani o możliwości  uzyskania wparcia psychologicznego na terenie szkoły oraz świadczonej pomocy przez odpowiednie podmioty i organizacje realizujące działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Zgodnie z procedurami ds. Ochrony Małoletnich, Dyrektor powołuje grupę wsparcia która tworzy Indywidualny Plan Działania (IPD) dla pokrzywdzonego ucznia/dziecka. W przypadku braku współpracy opiekuna lub przedstawiciela ustawowego lub powtarzającej się przemocy, zobowiązany jest do powiadomienia właściwego ośrodka pomocy społecznej (na piśmie lub mailowo), jednocześnie składa wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny.
 • jeśli pracownik podejrzewa, że małoletni jest zaniedbany lub jego opiekun jest niewydolny wychowawczo ( np. uczeń/dziecko chodzi w nieadekwatnych do pogody ubraniach, opuszcza miejsce zamieszkania bez nadzoru osoby dorosłej) powinien zadbać o bezpieczeństwo ucznia/dziecka, a następnie powiadomić Dyrektora lub wychowawcę klasy/oddziału, którzy podejmują działania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W ramach procedur przeprowadzają rozmowę z opiekunem lub przedstawicielem ustawowym ucznia/dziecka proponując mu możliwość wsparcia psychologicznego i wskazując instytucje, gdzie może uzyskać pomoc materialną. Zgodnie z procedurami ds. Ochrony Małoletnich, Dyrektor powołuje grupę wsparcia, która tworzy Indywidualny Plan Działania (IPD) dla pokrzywdzonego ucznia/dziecka. W przypadku braku współpracy rodzica, opiekuna Dyrektor zobowiązany jest zawiadomić właściwy ośrodek pomocy społecznej (na piśmie lub mailowo), jednocześnie składa wniosek do najbliższego sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny.

§ 9

 1. W przypadku zauważenia krzywdzenia ucznia/dziecka należy uzupełnić Kartę Interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 3.
 2. Kartę załącza się do akt osobowych małoletniego. W przypadku podejrzeń wobec pracownika, również do akt osobowych pracownika Zespołu.

ROZDZIAŁ 5

ZASADY OCHRONY WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH MAŁOLETNIEGO

§ 10

 1. Zasady powstały w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. We wszystkich działaniach Szkoły i Przedszkola pracownicy kierują się odpowiedzialnością i rozwagą wobec utrwalania, przetwarzania, używania i publikowania wizerunków uczniów/dzieci.
 2. Dzielenie się zdjęciami i filmami z aktywności Szkoły i Przedszkola służy celebrowaniu sukcesów uczniów/dzieci, dokumentowaniu działań i zawsze ma na uwadze bezpieczeństwo uczniów/dzieci. Wykorzystywane zdjęcia/nagrania pokazują szeroki przekrój dzieci – chłopców i dziewczęta, małoletnich w różnym wieku, o różnych uzdolnieniach, stopniu sprawności i reprezentujących różne grupy etniczne.
 3. Rodzice/opiekunowie uczniów/dzieci decydują, czy wizerunek ich dziecka zostanie zarejestrowany i w jaki sposób zostanie użyty.
 4. Zgoda rodziców/opiekunów na wykorzystanie wizerunku ich dziecka jest tylko wtedy wiążąca, jeśli dzieci i rodzice/opiekunowie zostali uprzednio poinformowani o sposobie wykorzystania zdjęć/nagrań i ryzyku wiążącym się z publikacją wizerunku.
 5. W Zespole dba się o bezpieczeństwo wizerunków małoletnich poprzez:
  • uzyskanie pisemnej zgody rodziców/opiekunów przed zrobieniem i publikacją zdjęcia/nagrania,
  • udzielenie wyjaśnień, do czego zdjęcia/nagrania będą wykorzystane i w jakim kontekście, w jaki sposób i jak długo będą przechowywane te dane i jakie potencjalne ryzyko wiąże się z publikacją zdjęć/nagrań online,
  • unikanie podpisywania zdjęć/nagrań informacjami identyfikującymi ucznia/dziecko
   z imienia i nazwiska; jeśli konieczne jest podpisanie ucznia/dziecka, używane jest tylko imię,
  • nieujawnianie jakichkolwiek informacji wrażliwych o uczniu/dziecku, dotyczących m.in. stanu zdrowia, sytuacji osobistej, rodzinnej, materialnej, sytuacji prawnej, edukacyjnej i informacji, powiązanych z wizerunkiem ucznia/dziecka.
 6. W Zespole do minimum ograniczone jest ryzyko kopiowania i niestosownego wykorzystania zdjęć/nagrań małoletnich poprzez przyjęcie następujących zasad:
 • wszyscy małoletni znajdujący się na zdjęciu/nagraniu muszą być ubrani, a sytuacja, gdy wykonywane jest zdjęcie/nagranie nie jest dla małoletniego poniżająca, ośmieszająca ani nie ukazuje go w negatywnym kontekście, w tym nie eksponuje niepełnosprawności fizycznej lub/i intelektualnej małoletniego w nadmiernym zakresie;
 • zdjęcia/nagrania małoletnich koncentrują się na czynnościach wykonywanych przez małoletnich i w miarę możliwości przedstawiają grupę, a nie pojedyncze osoby,
 • rezygnacja z publikacji zdjęć małoletnich, nad którymi Szkoła/Przedszkole nie sprawuje już opieki, jeśli oni lub ich rodzice/opiekunowie nie wyrazili zgody na wykorzystanie zdjęć po odejściu ze Szkoły lub Przedszkola,
 • wszystkie podejrzenia i problemy dotyczące niewłaściwego rozpowszechniania wizerunków małoletnich są rejestrowane i zgłaszane Dyrektorowi, podobnie jak inne niepokojące sygnały dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa małoletnich.
 1. W sytuacjach, w których Szkoła lub Przedszkole rejestruje wizerunki małoletnich do własnego użytku:
 • uczniowie/dzieci i rodzice/opiekunowie zawsze są poinformowani o tym, że dane wydarzenie będzie rejestrowane,
 • zgoda rodziców/opiekunów na rejestrację wydarzenia jest przyjmowana na piśmie,
 • jeśli rejestracja wydarzenia zostanie zlecona osobie zewnętrznej (wynajętemu fotografowi lub kamerzyście), bezpieczeństwo uczniów/dzieci  jest zachowane poprzez:
 • zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do przestrzegania niniejszych wytycznych,
 • zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do noszenia identyfikatora
  w czasie trwania wydarzenia,
 • niedopuszczenie do sytuacji, w której osoba/firma rejestrująca będzie przebywała z uczniami/dziećmi bez nadzoru pracownika Zespołu,
 • poinformowanie rodziców/opiekunów oraz uczniów/dzieci, że osoba/firma rejestrująca wydarzenie będzie obecna podczas wydarzenia, i upewnienie się, że rodzice/opiekunowie udzielili pisemną zgodę na rejestrowanie wizerunku ich dzieci,
 • zobowiązanie osoby/firmy do niezwłocznego, trwałego usunięcia wykonanych nagrań/zdjęć, przedstawiających uczniów/dzieci po ich przekazaniu szkole/ przedszkolu/rodzicom.
 1. Jeśli wizerunek małoletniego stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, a nadto wizerunek ucznia/dziecka nie jest prezentowany na tle innych osób i uczeń/dziecko nie pozuje, zgoda rodziców/opiekunów ucznia/dziecka nie jest wymagana.
 2. W sytuacjach, w których rodzice/opiekunowie lub widzowie szkolnych wydarzeń i uroczystości itd. rejestrują wizerunki swoich dzieci do prywatnego użytku, są oni informowani na początku każdego z tych wydarzeń o tym, że:
 • wykorzystanie i publikowanie zdjęć/nagrań zawierających wizerunki uczniów/dzieci i osób dorosłych wymaga udzielenia zgody przez te osoby, w przypadku małoletnich – przez ich rodziców/opiekunów,
 • zdjęcia lub nagrania zawierające wizerunki uczniów/dzieci nie powinny być udostępniane w mediach społecznościowych ani serwisach otwartych, chyba że rodzice lub opiekunowie tych uczniów/ dzieci wyrażą na to zgodę,
 • przed publikacją zdjęcia/nagrania online należy sprawdzić ustawienia prywatności, aby upewnić się, kto będzie mógł uzyskać dostęp do wizerunku małoletniego.
 1. Jeśli przedstawiciele mediów lub dowolna inna osoba chcą zarejestrować organizowane przez Szkołę lub Przedszkole wydarzenie i opublikować zebrany materiał, muszą zgłosić taką prośbę wcześniej i uzyskać zgodę Dyrektora.
 2. W powyższej sytuacji zawsze rodzice/opiekunowie muszą zawsze udzielić pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci. Od przedstawicieli mediów lub innych osób, które chcą rejestrować organizowane przez Szkołę lub Przedszkole wydarzenie wymagane są następujące informacje lub dokumenty:
 • imię, nazwisko i adres osoby lub redakcji występującej o zgodę,
 • uzasadnienie potrzeby rejestrowania wydarzenia oraz informacji, w jaki sposób i w jakim kontekście zostanie wykorzystany zebrany materiał,
 • pisemnej akceptacji niniejszych zasad przez osobę, występującą o zgodę i osobę rejestrującą wydarzenie
 1. Pracownikom Zespołu nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów i osobom nieupoważnionym utrwalania wizerunku ucznia/dziecka na terenie instytucji bez pisemnej zgody rodzica/opiekuna ucznia/dziecka oraz bez zgody Dyrektora.
 2. Pracownicy nie kontaktują przedstawicieli mediów z małoletnimi, nie przekazuje mediom kontaktu do rodziców/opiekunów uczniów/dzieci i nie wypowiadają się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie ucznia/dziecka lub jego rodzica/opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik jest przekonany, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
 3. W celu realizacji materiału medialnego Dyrektor może podjąć decyzję o udostępnieniu wybranych pomieszczeń instytucji dla potrzeb nagrania. Podejmując taką decyzję, poleca przygotowanie pomieszczenia w taki sposób, aby uniemożliwić rejestrowanie przebywających na terenie instytucji uczniów/dzieci.
 4. Jeśli uczniowie/dzieci, rodzice lub opiekunowie prawni nie wyrazili zgody na utrwalenie wizerunku ucznia/dziecka, ich decyzja jest respektowana. Z wyprzedzeniem ustala się
  z rodzicami/opiekunami i uczniami/dziećmi, w jaki sposób będzie możliwe zidentyfikowanie ucznia/dziecka, aby nie utrwalać jego wizerunku na zdjęciach indywidualnych i grupowych.
 5. Rozwiązanie, jakie są przyjęte w Zespole, nie są wykluczające dla ucznia/dziecka, którego wizerunek nie powinien być rejestrowany.
 6. Materiały zawierające wizerunki małoletnich nie są przechowywane na terenie Zespołu. Wyjątek stanowią materiały zawierające wizerunki małoletnich udostępniane za zgodą rodziców na stronie internetowej Zespołu.

 ROZDZIAŁ 6

ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Z DOSTĘPEM DO SIECI INTERNET. PROCEDURY OCHRONY UCZNIÓW/DZIECI PRZED TREŚCIAMI SZKODLIWYMI I ZAGROŻENIAMI W SIECI INTERNET ORAZ UTRWALONYMI W INNEJ FORMIE

§ 11

 1. W Zespole zapewnia się dostęp do Internetu. Uczniowie/dzieci mają dostęp do Internetu tylko podczas lekcji/zajęć. W Szkole i Przedszkolu podejmuje się działania zabezpieczające uczniów/dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
 2. Zasady bezpiecznego korzystania a Internetu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
  w Bierdzanach:
 • W Zespole zapewnia się możliwość korzystania z Internetu – uczniom/dzieciom tylko podczas lekcji/zajęć pod nadzorem pracownika;
 • Sieć szkolna jest monitorowania;
 • Sieć jest zabezpieczona zgodnie z obowiązującymi Standardami Ochrony Małoletnich.
 1. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo sieci w placówce jest nauczyciel informatyki.

Do zadań tej osoby należy między innymi:

1) zabezpieczenie sieci szkolnej przed niebezpiecznymi teściami,

2) instalacja oraz aktualizacja oprogramowania,

3) sprawdzanie, czy na komputerach podłączonych do Internetu nie znajdują się niebezpieczne treści. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik stara się ustalić kto korzystał z komputera
w czasie ich wprowadzenia. Informację o uczniu/dziecku, które korzystało z komputera
w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik przekazuje Dyrektorowi, który aranżuje dla ucznia/dziecka rozmowę z psychologiem lub pedagogiem na temat bezpieczeństwa w Internecie. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozmowy psycholog/pedagog uzyska informacje, że małoletni jest krzywdzony, podejmuje działania opisane w procedurze interwencji;

 1. W przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem pracownika Zespołu, ma on obowiązek informowania małoletnich o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Pracownik czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez uczniów/dzieci podczas zajęć;
 2. W ramach godzin wychowawczych w szkole oraz zajęć z dziećmi w przedszkolu przeprowadza się z uczniami/dziećmi warsztaty dotyczące bezpiecznego korzystania
  z Internetu (przynajmniej raz w roku szkolnym);
 3. Zespół ma obowiązek zapewnienia materiałów edukacyjnych dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu.

ROZDZIAŁ 7

ZASADY USTALENIA PLANU WSPARCIA UCZNIA/DZIECKA PO UJAWNIENIU KRZYWDY

§ 12 

 1. Pomimo zastosowania procedury interwencji, Dyrektor tworzy grupę wsparcia dla pokrzywdzonego ucznia/dziecka.
 2. W skład grupy każdorazowo wchodzi wychowawca oddziału, psycholog szkolny, pedagog szkolny.
 3. Grupa może poszerzyć się do większej liczby specjalistów w zależności od doznanej krzywdy.
 4. Grupa wsparcia spotyka się celem ustalenia jaka pomoc uczniowi/dziecku będzie niezbędna od razu oraz w dalszej perspektywie czasu.
 5. Grupa wsparcia tworzy IPD (Indywidualny Plan Działania), który stanowi dokument zapisany i przechowywany w aktach ucznia/dziecka.
 6. IPD zawiera przede wszystkim informacje o podjętych działaniach, plan spotkań ze specjalistami/opiekunami/nauczycielami oraz przypuszczalny czas trwania wsparcia.
 7. Wnioski ze spotkań z pedagogiem i psychologiem szkolnym stanowią dane wrażliwe uczniów/dzieci i nie są dołączane do IPD, wyjątek stanowi sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia ucznia/dziecka (np. o planowanym samobójstwie).

 ROZDZIAŁ 8

PROCEDURY OKREŚLAJĄCE ZAKŁADANIE „NIEBIESKIEJ KARTY”

§ 13

 1. Głównym celem „Niebieskich Kart” jest usprawnienie pomocy oferowanej przez Zespół, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną.
 2. Jeśli do jakiegokolwiek pracownika Zespołu przyjdzie uczeń/dziecko i zgłosi, iż wobec niego stosowana jest przemoc pracownik ten powinien wszcząć procedurę „Niebieskie Karty”. Każde powzięcie informacji o zaistnieniu przemocy nakazuje rozpocząć działania.
 3. Procedura „Niebieskie Karty” stosowana jest każdorazowo w sytuacjach podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia ucznia/dziecka opisanych w rozdziale 3.
 4. Procedura „Niebieskie Karty” stanowi oddzielny dokument Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bierdzanach.
 5. Procedurę „Niebieskie Karty” stanowi załącznik nr 4 niniejszych standardów.

ROZDZIAŁ 9

ZASADY AKTUALIZACJI STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH ORAZ ZAKRES KOMPETENCJI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW ZESPOŁU DO STOSOWANIA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH

§ 14 

 1. Procedura aktualizowania Standardów odbywa się nie rzadziej niż raz na 2 lata.
 2. Dyrektor wyznacza osobę odpowiedzialną za Standardy Ochrony Małoletnich, którą jest pedagog szkolny.
 3. Osoba odpowiedzialna za realizację Standardów zobowiązana jest do przeprowadzania wśród pracowników Zespołu (przynajmniej raz w roku) ankiety, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszych Standardów.
 4. Po przeprowadzonej ankiecie, osoba odpowiedzialna opracowuje wypełnione ankiety oraz sporządza z nich raport, który przedstawia Dyrektorowi.
 5. W ankiecie pracownicy mogą proponować zmiany Standardów oraz wskazywać naruszenia Standardów w Zespole.
 6. Dokonując monitoringu Standardów, Dyrektor Zespołu może wyznaczyć osobę do przeprowadzenia ankiety wśród uczniów, dotyczącej świadomości małoletnich na temat form pomocy realizowanych przez Szkołę. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 6 do niniejszych Standardów.
 7. Osoba odpowiedzialna za realizację Standardów może powołać zespół koordynujący, jeśli uzna, że taki zespół przyczyni się do lepszej realizacji Standardów bądź pozwoli na szybsze reagowanie w sytuacji, gdy Standardy Ochrony Małoletnich będą wymagały aktualizacji.
 8. Osoba wyznaczona przez Dyrektora monitoruje realizację Standardów, reaguje na ich naruszenie oraz koordynuje zmiany w Standardach prowadząc równocześnie rejestr zgłoszeń proponowanych zmian. Na bieżąco monitoruje i okresowo weryfikuje   zgodność prowadzonych działań z  przyjętymi zasadami ochrony małoletnich poprzez dokonywanie raz w roku oceny Standardów, by dostosować je do aktualnych potrzeb i obowiązujących przepisów. Wnioski z przeprowadzonej oceny dokumentowane są w postaci notatki służbowej, a zmiany w Standardach wprowadzane są aneksami po uzyskaniu akceptacji Dyrektora i po konsultacjach z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców.
 9. Dyrektor wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom Zespołu nowe brzmienie Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.

 ROZDZIAŁ 10

ZASADY UDOSTĘPNIANIA RODZICOM I UCZNIOM/DZIECIOM STANDARDÓW DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIMI I ICH STOSOWANIA

§ 15 

 1. Dokument „Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bierdzanach” jest dokumentem ogólnodostępnym dla pracowników, uczniów/dzieci oraz ich opiekunów.
 2. Dokument opublikowany jest na stronie internetowej Zespołu, dostępny w gabinecie Dyrektora , pokoju nauczycielskim oraz na tablicy ogłoszeń.
 3. Dokument omawiany jest na pierwszym zebraniu z prawnymi opiekunami uczniów/dzieci
  w danym roku szkolnym (chyba, że ulegnie zmianie, wówczas omawiany jest również na pierwszym z zebrań odbywającym się po wprowadzeniu zmian).

Treść oświadczenia dla rodziców/opiekunów o zapoznaniu się ze Standardami stanowi  załącznik nr 7. Opiekun w oświadczeniu może zaproponować swoje sugestie. Jeśli takie się  pojawią, nauczyciel przekazuje je osobie odpowiedzialnej za realizację Standardów.

 1. Nauczyciele, wychowawcy na lekcji wychowawczej w szkole lub na zajęciach w przedszkolu mają obowiązek zapoznania uczniów/dzieci ze Standardami oraz omówienia ich w taki sposób, aby małoletni mogli go zrozumieć niezależnie od wieku i sprawności intelektualnej. Potwierdzeniem zapoznania uczniów/dzieci ze Standardami jest odnotowana w dzienniku elektronicznych obecność uczniów/dzieci na ww. zajęciach

ROZDZIAŁ 11

 ZAPISY KOŃCOWE

§ 16 

 1. Standardy Ochrony Małoletnich wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie standardów następuje w sposób dostępny dla pracowników Zespołu, uczniów/dzieci i ich opiekunów, w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników lub poprzez przesłanie tekstu drogą elektroniczną oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, poinformowanie rodziców uczniów/dzieci za pośrednictwem dziennika elektronicznego, wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie, również w wersji skróconej, przeznaczonej dla uczniów/dzieci.

 

                                                             

 

 

Skip to content