PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Menu

logo_turawa
Gmina Turawa

PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bierdzanach

 

 

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 • Konwencja o Prawach Dziecka
 • Ustawy i rozporządzenia MEN: (przede wszystkim)

– Ustawa z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe

– Rozporządzenie MEN z dn. 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej

– Rozporządzenie MEN z dn. 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

 • Karta Nauczyciela
 • Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

WSTĘP

Program wychowawczo – profilaktyczny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bierdzanach powstał w oparciu o najważniejsze, obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące człowieka i obywatela oraz aktualne, wybrane przepisy prawa, stanowiące  o oświacie i edukacji. Uwzględnia on również programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Przy tworzeniu Programu korzystano ze wskazówek zawartych w wydanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji broszurach: ,,Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo – profilaktyczny” oraz ,,Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej.

Prezentowany Program wychowawczo – profilaktyczny jest dokumentem, który poprzez przedstawione w nim zadania oraz działania wychowawcze i profilaktyczne, wyznacza kierunek rozwoju ucznia/dziecka i całej społeczności szkolnej oraz dopomaga w wychowywaniu dziecka rodzicom i nauczycielom.

Zaprezentowany w niniejszym Programie model absolwenta zostanie osiągnięty przez realizację wybranych zadań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 II 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Wszystkie wyszczególnione w Programie zadania powinny zostać zrealizowane, a cele osiągnięte w ciągu pięciu lat.

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dn. 14 XII 2016r.  Prawo Oświatowe, adresatem wszystkich podejmowanych w programie działań wychowawczych są uczniowie i dzieci. Natomiast działania profilaktyczne, ze względu na ich specyfikę, są skierowane do dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli. Wskazane działania będą podejmowane przez nauczycieli i rodziców a także przez instytucje oraz osoby wspomagające zespół w jego działalności.

Termin zrealizowania tych zadań nie jest podany, gdyż jest związany i wynika z przedmiotowych planów dydaktyczno-wychowawczych oraz klasowych planów wychowawczo-profilaktycznych, kalendarza imprez i uroczystości w zespole, terminarza spotkań z rodzicami a także planu szkoleń dla nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bierdzanach zawiera również strategię działań ewaluacyjnych, gdyż ze względu na zmieniającą się rzeczywistość szkolną i przedszkolną a także na zmiany zachodzące w środowisku społecznym może on ulec modyfikacji, jeśli konieczność zmian zostanie potwierdzona wnioskami z badań i obserwacji.

Adaptacji Programu do potrzeb danej klasy/grupy dokonuje wychowawca, który konstruuje swój plan wychowawczo – profilaktyczny. Adaptacji tej dokonuje się z uwzględnieniem specyficznego zapotrzebowania uczniów danej grupy/klasy. Konstruowanie tych planów może przebiegać według schematu i tematyki załączonych do Programu wychowawczo – profilaktycznego. W niniejszym dokumencie znajdują się też treści wychowawczo – profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach IV – VIII, które można wykorzystać jako bazę do opracowania tematów lekcji wychowawczych, zgodnych z Programem wychowawczo – profilaktycznym zespołu oraz szczególnymi potrzebami rozwojowymi dzieci/uczniów danej grupy/klasy.

Treści wychowawczo-profilaktyczne dla przedszkola i klas I – III będą realizowane w trakcie zajęć dydaktycznych, gdyż w przedszkolu i I etapie edukacji zajęcia realizowane są w formie kształcenia zintegrowanego.

Realizując zadania zawarte w Programie wychowawczo – profilaktycznym wpływamy na kształtowanie i wspieramy właściwą postawę społeczną i moralną dziecka, jego rozwój emocjonalny i fizyczny. Od współpracy i zaangażowania się w ten proces wszystkich ww. podmiotów będzie zależeć efekt. Całokształt przedsięwzięć związanych z budowaniem środowiska szkolnego oraz sprzyjających podnoszeniu jakości działań wychowawczo – profilaktycznych, wpłynie przede wszystkim na dzieci/uczniów, ale też na rodziców, nauczycieli, dyrektora szkoły, społeczność lokalną a w efekcie – na całe społeczeństwo.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA ZSP w Bierdzanach

Dążymy do tego, żeby absolwent naszej placówki:

 • w sferze intelektualnej:
 • zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia
 • zna dziedzictwo kulturowo-historyczne własnego narodu
 • ma zainteresowania i pasje oraz zdobywa wiedzę i nowe umiejętności,
 • wie, gdzie szukać potrzebnych mu informacji i w sposób godny zaufania je wykorzystuje
 • uczy się systematycznie
 • chętnie czyta, posiada kompetencje czytelnicze
 • korzysta z różnych źródeł informacji z uwzględnieniem praw autorskich
 • w sferze społecznej:
 • szanuje, pielęgnuje tradycje i zwyczaje rodziny, szkoły, narodu oraz szanuje tradycje   i zwyczaje innych narodowości
 • świadomie i z szacunkiem odnosi się do symboli narodowych i  religijnych
 • posiada umiejętność pracy w grupie/zespole i jest współodpowiedzialny za efekty tej pracy
 • jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka i szanuje innych
 • zna i wykorzystuje w praktyce zasady dobrego zachowania
 • identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy
 • ocenia postępowanie swoje i innych osób
 • jest świadom konieczności współdziałania w życiu społecznym
 • zna pokojowe sposoby rozwiązywania konfliktów
 • zna swoje prawa i obowiązki
 • bierze udział w konkursach, zawodach oraz w kulturalnych wydarzeniach lokalnych
 • bezpiecznie korzysta ze środków masowego przekazu, w tym z Internetu
 • jest krytyczny wobec docierających do niego informacji z mediów
 • posiada umiejętność skutecznej, opartej na wzajemnym szacunku komunikacji
 • w sferze fizycznej:
 • zna i stosuje prawidłowe nawyki żywieniowe oraz dba o swoje zdrowie
 • dba o swój wygląd zewnętrzny, ubiera się stosownie do sytuacji i pogody
 • wie, co wiąże się z pojęciem „ekologia”, wprowadza i stosuje zasady ekologii w swoim życiu
 • wie, jakie jest znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka
 • ma świadomość istnienia zagrożeń ze strony środowiska przyrodniczego i potrafi na nie właściwie reagować
 • zna zasady bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią w tym zasady ruchu  drogowego i przestrzega ich
 • zna zachowania prozdrowotne oraz zagrażające zdrowiu
 • w sferze emocjonalnej:
 • potrafi dokonać samooceny, samokontroli; jest konstruktywnie krytyczny wobec siebie
 • postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami moralnymi
 • wykazuje postawy asertywności i empatii
 • zna sposoby radzenia sobie ze stresem jako jednym ze współczesnych zagrożeń  cywilizacyjnych
 • w sferze duchowej:
 • wie dlaczego prawda, dobro, piękno, szacunek są wartościami
 • ma poczucie własnej godności i szanuje godność innych
 • szanuje cudzą wolność, potrafi świadomie i odpowiedzialnie korzystać ze swojej
 • szanuje wyznanie i światopogląd innych osób

 

SFERA INTELEKTUALNA

CELE OPERACYJNE

ZADANIA DO REALIZACJI
W OBSZARACH: ZDROWIE, RELACJE, KULTURA, BEZPIECZEŃSTWO oraz grupa odbiorców

FORMY REALIZACJI

Zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia
 • wyjaśnić pojęcie „kultura” w jej różnych aspektach oraz „dziedzictwo kulturowe” z przykładami
 • zapoznać z historią i tradycją okolicy oraz ludzi dla niej szczególnie zasłużonych
 • wymienić lokalne zabytki i krótko opisać/ podać podstawowe informacje na temat wybranych
 • zachęcać rodziców do angażowania się
  w zaznajamianie dzieci z przykładami dziedzictwa kulturowego najbliższego otoczenia
 • kształcić postawę szacunku do środowiska kulturowego, również w zakresie najbliższego otoczenia
 • uczestnictwo w konkursach wiedzy na temat najbliższej okolicy i organizowanie takich konkursów
 • gazetki tematyczne
 • zapraszanie na występ w szkole regionalnego zespołu ludowego „Jaźwinki”
 • teksty na stronę www szkoły
 • wycieczki
Zna dziedzictwo kulturowo-historyczne własnego narodu
 • przedstawić miejsca ważne z punktu widzenia historii i tradycji narodowej
 • organizować uroczyste obchody świąt narodowych i różnych rocznic historycznych
 • rozwijać zainteresowania historią, literaturą, sztuką
 • konkursy: recytatorski, historyczny, polonistyczny,
 • akademie okolicznościowe
 • gazetki: klasy/ korytarz szkolny
 • konkursy plastyczne
Ma zainteresowania
i pasje oraz zdobywa wiedzę
i nowe umiejętności
 • prezentować przykłady i sylwetki osób, które zdobytą wiedzę wykorzystały do realizacji swoich marzeń
 • wskazywać przykłady, jak zrodzone
  w młodym wieku zainteresowania przyczyniają się do zaistnienia najważniejszych w historii odkryć w różnych dziedzinach nauki oraz do wzbogacania kultury
 • wycieczki
 • kółka zainteresowań
 • przygotowywanie i udział w konkursach przedmiotowych
 • przygotowanie do zawodu
Wie, gdzie szukać potrzebnych mu informacji i w sposób godny zaufania je wykorzystuje
 • wskazywać różnorodne źródła informacji i wiedzy oraz wdrażać do samodzielnego i efektywnego korzystania z nich
 • wskazywać i uczyć wybierania potrzebnych i pomocnych uczniowi w danej sytuacji treści
 • zaznajamiać z funkcjami i zastosowaniem znaków interpunkcyjnych wykorzystywanych przy posługiwaniu się tekstami i fragmentami tekstów innych osób do własnych celów
 • zaznajomić ze znaczeniem pojęcia „własność intelektualna” i przedstawić konsekwencje jej bezprawnego i niewłaściwego wykorzystania,
 • wymagać zachowywania praw autorskich
  i wyciągać konsekwencje w sytuacji ich świadomie niewłaściwego lub nieuczciwego wykorzystania
 • podkreślać znaczenie i konieczność każdorazowego dowartościowania i pochwały samodzielnej pracy ucznia w szkole i w domu
 • lekcje biblioteczne
 • praca z tekstami
 • spotkania z policjantem
 • pogadanki
 • gazetka nt. praw autorskich i własności intelektualnej
 • plakat
 • krótkie inscenizacje

 

Uczy się systematycznie
 • przedstawiać uczniom argumenty przemawiąjące za systematycznym uczeniem się i do niego zachęcać
 • pokazywać, że systematyczność sprzyja uczeniu się a powtarzanie zapamiętywaniu
 • wytłumaczyć, czym jest higiena pracy, nauki
  i czasu wolnego/ odpoczynku
 • wskazywać sposoby porządkowania zdobytej wiedzy i pomagać w tym
 • zachęcać rodziców do zaangażowani się
  w planowanie rozkładu dnia i obowiązków ich dzieci
 • pogadanka
 • dostosowywanie form i metod do możliwości ucznia
 • przykłady słynnych osób, które osiągnęły sukces dzięki wytrwałości
 • bieżące informowanie rodziców o postępach w nauce i frekwencji
 • konsultacje indywidualne
 • rozmowy z uczniami

 

Chętnie czyta, posiada kompetencje czytelnicze
 • podejmować działania mające na celu wzbudzanie u uczniów chęci do czytania,
 • wskazywać uczniom i tłumaczyć korzyści wynikające z czytania,
 • umożliwiać, zachęcać i promować indywidualne próby literackie dzieci,
 • zmierzać do wykształcenia nawyku czytania
  w dorosłym życiu
 • konkursy czytelnicze
 • konkursy recytatorskie
 • czytanie na głos uczniom w szkole
 • plakaty
 • akcje czytelnicze
 • gazetki
Korzysta z różnych źródeł informacji z uwzględnieniem praw autorskich
 • wprowadzać uczniów w świat tworzenia projektów edukacyjnych o charakterze interdyscyplinarnym z wykorzystaniem technologii informacyjnej i informatycznej
 • zapoznać z prawem do prywatności danych
  i informacji oraz z prawem do własności intelektualnej
 • pogadanki
 • gazetki i plakaty
 • spotkania z policjantem
 • lekcje biblioteczne

 

 

SFERA SPOŁECZNA

CELE OPERACYJNE

ZADANIA DO REALIZACJI
W OBSZARACH: ZDROWIE, RELACJE, KULTURA, BEZPIECZEŃSTWO oraz grupa odbiorców

FORMY REALIZACJI

Szanuje i pielęgnuje tradycje i zwyczaje rodziny, szkoły, narodu oraz szanuje tradycje i zwyczaje innych narodowości
 • zachęcać do działania i wspierać w działaniach na rzecz środowiska lokalnego
 • wspierać i kultywować tradycje rodzinne, szkolne i narodowe
 • kształtować postawy związane z tożsamością kulturową regionu
 • przedstawiać wybrane tradycje i zwyczaje innych kultur i narodowości
 • imprezy szkolne i /lub klasowe związane z tradycją i zwyczajami dot. rodziny, szkoły i narodu
 • wycieczki po okolicy
 • spotkania z gośćmi

 

Świadomie i z szacunkiem odnosi się do symboli narodowych i religijnych
 • uświadamiać, że każdej osobie ludzkiej, wspólnocie osób, mniejszości narodowej, kulturowej, etnicznej należy się szacunek
 • wskazywać i uczyć dostrzegać wartości duchowe i materialne związane z innymi kulturami, religiami, światopoglądem
 • zapoznawać ze znaczeniem symboli, normami i wartościami uważanymi przez Polaków za ważne i wyrosłe z tradycji i doświadczeń historycznych
 • uczyć i wymagać właściwej postawy wobec własnych symboli narodowych oraz symboli narodowych innych krajów oraz uczyć i wymagać szacunku w obchodzeniu się z nimi
 • uczyć i wymagać szacunku dla innych religii, wyznań i światopoglądów
 • informować uczniów i rodziców o odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie się i obchodzenie się z symbolami narodowymi w tym ich znieważanie
 • rozmowy
 • filmy edukacyjne
 • wycieczki
 • wystawy
 • kontrakty klasowe
 • plakaty
 • gazetki
 • przepisy i konwencje państwowe
  i międzynarodowe
Posiada umiejętność pracy
w grupie/zespole i jest współodpowiedzialny za efekty tej pracy
 • przedstawiać i stosować różne formy współpracy w grupie
 • uczyć budowania prawidłowych relacji z innymi osobami
 • uzasadniać, że efektywna współpraca przynosi korzyści
 • przedstawiać cele i przykłady działania organizacji społecznych skupiających młodych ludzi w Polsce i na świecie
 • wyjaśnić ideę wolontariatu i przedstawić przykłady jego funkcjonowania
 • rozbudzać wrażliwość na osoby i zwierzęta potrzebujące pomocy i przedstawiać oraz angażować w konkretne sposoby jej udzielania
 • zbiórki
 • udział w projektach
 • wspólne działania na rzecz innych, np. upominki dla osób chorych i samotnych
 • samopomoc koleżeńska
 • spotkania z wolontariuszami
 • udział w wolontariacie
 • gry i zabawy zespołowe

 

Jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka i szanuje innych
 • uczyć i wymagać szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych
 • uczyć i wymagać szacunku dla upodobań artystycznych i gustu innych osób oraz dla twórców, wykonawców, artystów
 • zapoznać z pojęciami ,,ksenofobia” i uzasadniać potrzebę przeciwstawiania się temu zjawisku
 • wskazywać, że da się żyć w zgodzie, mimo różnych tożsamości społeczno-kulturowych
 • wskazywać, że stereotypy należy przełamywać
 • kształtować postawy szacunku, zrozumienia, akceptacji i poszanowania innych kultur
 • scenki
 • pogadanki
 • spektakle profilaktyczne
 • występy uczniów
 • filmy edukacyjne
 • wystawa prac uczniów
 • warsztaty dla uczniów

 

Zna i wykorzystuje w praktyce zasady dobrego zachowania
 • prezentować i uczyć podstawowych zasad savoir-vivre’u w różnych sytuacjach życiowych
 • przedstawiać konieczność i zakres odpowiedzialności za własne zachowania, wypowiedziane i pisane słowa
 • kształcić do zachowania właściwych postaw podczas kontaktu z dobrami kultury
 • scenki
 • kodeksy
 • regulaminy
 • występy uczniów
 • wycieczki

 

Identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy (rodzina, klasa w szkole, społeczność lokalna, naród)
 • uczyć i pomagać zrozumieć, czym jest grupa społeczna jaką jest rodzina, klas, szkoła, społeczność lokalna, naród
 • uczyć przestrzegania reguł i norm postępowania w rodzinie, klasie, szkole, społeczności lokalnej, kraju i miejsca, w którym aktualnie się przebywa
 • wskazywać i objaśniać potrzebę szacunku w relacji z rówieśnikami
 • pogadanki
 • spisane kontrakty
 • zabawy integrujące
 • wycieczki
 • imprezy i uroczystości szkolne

 

Ocenia postępowanie swoje i innych osób
 • na podstawie m.in. dokumentów regulujących pracę szkoły, zapoznać z wartościami, normami i zasadami obowiązującymi w środowisku uczniów i nauczycieli
 • uczyć taktownie oceniać zachowanie innych uczniów, wskazując różnicę pomiędzy wstydem a zawstydzaniem
 • wyrabiać umiejętność samooceny
 • tłumaczyć, z jakich powodów powstają konflikty w grupie
 • przedstawiać i ćwiczyć sposoby pokonywania konfliktów
 • pogadanki
 • regulaminy
 • scenki rodzajowe
 • plakaty
 • gazetki
 • dyskusje klasowe

 

Jest świadom konieczności współdziałania w życiu społecznym
 • wykazać znaczenie potrzeb społecznych człowieka (np. relacji, przynależności, uznania)
 • przedstawiać i uczyć respektowania  przyjętych za właściwe oraz sprawiedliwe norm i zasad, które ustaliła grupa dla zgodnego jej funkcjonowania
 • odwołując się od sylwetek wybitnych Polaków, wydarzeń z historii naszego narodu oraz uznawanych powszechnie wartości i praw wskazywać i wyjaśniać cechy dojrzałego i odpowiedzialnego obywatela
 • wyjaśnić istotę samorządności i praktykować samorządność w szkolnym życiu
 • zapraszać rodziców do zaangażowania się w życie szkolnej społeczności
 • szkolna kampania wyborcza
 • wybory samorządowe i klasowe w szkole
 • przydziały obowiązków i dyżurów w klasie i na korytarzu
 • umowy
 • kontrakty
 • regulaminy
 • pogadanki
 • imprezy i uroczystości szkolne
Zna pokojowe sposoby rozwiązywania konfliktów

 

 • wzbudzać, wspomagać i nagradzać opartą na wzajemnym szacunku kreatywność uczniów w rozwiazywaniu sytuacji problemowych
 • wskazywać uczniom, nauczycielom i rodzicom na negocjacje i mediacje jako sposoby rozwiazywania nieporozumień, sytuacji spornych i konfliktów
 • wskazywać i nazywać emocje oraz przedstawiać sposoby bezpiecznego radzenia sobie z nimi
 • rozmowy
 • dyskusje
 • akcje przeciwko przemocy, dyskryminacji
  i zawstydzaniu
 • warsztaty dla nauczycieli i rodziców
 • spotkanie z psychologiem
Zna swoje prawa i obowiązki
 • zaznajamiać uczniów i rodziców z prawami i obowiązkami ucznia oraz wymagać ich stosowania na co dzień
 • podać do wiadomości uczniom i rodzicom numery telefonów alarmowych do wykorzystania w sytuacjach trudnych i zagrażających lub będących naruszaniem lub łamaniem praw dziecka
 • pogadanki
 • spisane kontrakty
 • regulaminy wewnątrzszkolne
 • przepisy międzynarodowe
 • gazetki w klasach i na korytarzu
 • krótkie inscenizacje
Bierze udział w konkursach, zawodach oraz w kulturalnych wydarzeniach lokalnych

 

 • informować ucznia o odbywających się konkursach, zawodach i zachęcać do brania w nich udziału
 • wskazywać na wartości płynące z udziału w konkursach i zawodach
 • przygotowywać uczniów do udziału w konkursach i zawodach
 • wskazywać metody i sposoby samodzielnego przygotowywania się do konkursów
 • wskazywać rodzicom na udział w konkursie jako na dodatkową szansę i drogę rozwoju ich dziecka i sposób rozbudzenia zainteresowań, które mogą przerodzić się w pasję i życiowe powołanie, w tym zawodowe
 • wskazywać możliwość i zachęcać uczniów do zaangażowania się w życie lokalnej społeczności i lokalne wydarzenia kulturalne a także wspomagać ich inicjatywy i działania zmierzające w tym kierunku
 • stwarzać możliwość i angażować uczniów do kreowania kultury artystycznej w swojej szkole i środowisku lokalnym
 • zachęcać rodziców do zaangażowania się
  w umożliwienie dzieciom uczestniczenia w lokalnych wydarzeniach kulturalnych i do ich współtworzenia

 

 • konkursy przedmiotowe i zawody sportowe
 • uczestnictwo w konkursach związanych
  z tradycjami lokalnymi, okolicy i regionu
 • spotkania z członkami lokalnych stowarzyszeń i organizacji kulturalnych
 • wycieczki

 

Bezpiecznie korzysta ze środków masowego przekazu, w tym z Internetu

 

 • uświadamiać, jakie niebezpieczeństwa wynikają z nieodpowiedzialnego korzystania z komputera i telefonu
 • przedstawiać korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z zasobów Internetu w tym portali społecznościowych
 • wskazywać na pozytywne i negatywne zachowania osób w Internecie
 • zdefiniować i wyjaśnić pojęcia przemocy i zachowań ryzykownych w cyberprzestrzeni oraz uczyć, jak je rozpoznawać i jak na nie reagować
 • zaznajamiać z zasadami i prawem dotyczącym posługiwania się urządzeniami cyfrowymi i technologią, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • kształtować umiejętność etycznego postępowania w pracy z informacjami oraz z zasadami netykiety
 • wskazywać na ograniczenie czasu pracy
  z takimi urządzeniami
 • przedstawić politykę antywirusową i wskazać na możliwość zabezpieczenia komputera wraz z zawartymi w nim informacjami przed zagrożeniami
 • zapoznać z zasadami bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych
 • pogadanki
 • spotkania z policjantem
 • warsztaty z zakresu profilaktyki
 • filmy edukacyjne
 • gazetki
Jest krytyczny wobec docierających do niego z mediów informacji

 

 • uczyć wartościowania i krytycznego oceniania źródeł informacji
 • uczyć rozróżniania i krytycznej oceny informacji
 • uczyć celowego i świadomego oraz odpowiedzialnego korzystania ze środków społecznego przekazu, w tym z Internetu
 • wdrażać uczniów do kontrolowania czasu poświęconego na korzystnie z mediów i środków społecznego przekazu
 • uwrażliwiać na pożądane i niepożądane zachowania innych osób korzystających z technologii informacyjno – komunikacyjnych
 • warsztaty
 • rozmowy rodziców pedagogiem
 • filmy edukacyjne
 • gazetki
Posiada umiejętność skutecznej komunikacji , opartej na wzajemnym szacunku

 

 • wskazywać uczniom warunki i sposoby skutecznej komunikacji oraz to, co ją uniemożliwia lub zakłóca
 • uświadamiać i wskazywać uczniom i rodzicom wpływ emocji na sposób nadawania, przebieg i odbiór komunikatów (przebieg i skuteczność komunikacji), także komunikacji niewerbalnej
 • wskazywać różne drogi i sposoby komunikacji, w tym niewerbalne
 • zaznajomić z pojęciem: „mowa ciała” i je objaśnić na przykładach ćwiczyć umiejętność wyrażania – w sposób werbalny i niewerbalny – szacunku dla godności każdej osoby
 • uczyć właściwych reakcji i opartego na szacunku okazywania emocji w sytuacjach zwycięstwa lub porażki oraz zasad kulturalnego kibicowania
 • kształcić postawę ,,fair play’’ w czasie sportowej rywalizacji
 • warsztaty
 • szkolenia
 • praca w grupie
 • zajęcia i zawody sportowe
 • konkursy
 • gazetki
 • scenki

 

SFERA FIZYCZNA

CELE OPERACYJNE

ZADANIA DO REALIZACJI
W OBSZARACH: ZDROWIE, RELACJE, KULTURA oraz grupa odbiorców

FORMY REALIZACJI

Zna i stosuje prawidłowe nawyki żywieniowe oraz dba o swoje zdrowie
 • zapoznać z piramidami: żywienia i aktywności fizycznej
 • uświadamiać, jakie są przyczyny i skutki otyłości, nieuzasadnionego i niekontrolowanego przez specjalistę odchudzania się oraz używania wspomagaczy w celu zwiększenia masy mięśni
 • promować i wykształcać właściwe nawyki żywieniowe
 • zaznajamiać z czynnikami, które wpływają pozytywnie lub negatywnie na zdrowie i samopoczucie oraz przygotować do ich rozpoznania
 • wskazać uczniom i rodzicom na zagrożenia wynikające ze stosowania używek, narkotyków, dopalaczy, środków pobudzających, napojów energetycznych (także w odniesieniu do podejmowanej aktywności fizycznej)
 • wskazywać na wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania
 • akcje i programy, np.: Śniadanie daje moc, Program  dla szkół, Colgate – Problem z głowy
 • pogadanki
 • filmy edukacyjne i profilaktyczne
 • ulotki
 • plakaty
 • gazetki
 • obiady w szkole
 • spotkanie z dietetykiem/ policjantem

 

Dba o swój wygląd zewnętrzny, ubiera się stosownie do sytuacji
i pogody
 • egzekwować Regulamin stroju szkolnego
 • objaśniać, na czym polega dbałość o higienę ciała i stroju
 • regulaminy
 • pogadanki
 • plakaty
 • gazetki
Wie, co wiąże się z pojęciem „ekologia”, wprowadza i stosuje zasady ekologii w swoim życiu
 • przedstawić organizacje polskie i międzynarodowe, które zajmują się ochroną środowiska
 • angażować uczniów w ochronę przyrody
 • kształtować umiejętność odpowiedzialnego korzystania z dóbr przyrody
 • uczyć segregowania oraz wtórnego wykorzystywania odpadów
 • rozwijać poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska i kształtowanie ładu przestrzennego regionu i kraju
 • akcje: Sprzątanie świata, Dzień Ziemi itp.
 • pokazy
 • gazetki
 • konkursy plastyczne i fotograficzne
 • segregacja surowców wtórnych/ śmieci
 • plakaty informacyjne
 • wycieczki przyrodnicze
 • spotkanie z leśnikami
Wie, jakie jest znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka
 • kształtować nawyki sprzyjające zdrowemu stylowi życia
 • wskazywać na związek aktywności fizycznej i zdrowia
 • motywować wszystkich uczniów do aktywności fizycznej
 • wykształcać i pielęgnować umiejętności sprzyjające aktywności fizycznej w całym życiu
 • organizować wydarzenia szkolne o charakterze sportowym i rekreacyjnym
 • uświadamiać negatywny wpływ na kręgosłup i wzrok długotrwałego siedzenia przed komputerem
 • kształtować nawyk wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie posturalne oraz ćwiczeń wzroku w trakcie przerw pracy z komputerem
 • Dzień sportu
 • zawody sportowe
 • wycieczki rowerowe
 • wycieczki turystyczno-krajoznawcze

 

 

Ma świadomość istnienia zagrożeń ze strony środowiska przyrodniczego i potrafi na nie właściwie reagować
 • omawiać zagrożenia związane/pochodzące ze środowiska naturalnego i wywołane przez człowieka
 • wskazywać odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w sytuacjach zagrożeń płynących ze strony środowiska naturalnego
 • zapoznawać ze sposobami ostrzegania ludności o zagrożeniach oraz prezentować poszczególne sygnały alarmowe
 • prezentować i ćwiczyć sposoby właściwego zachowania się w sytuacji uruchomienia i obowiązywania sygnałów alarmowych
 • omówić zagrożenia związane z chorobami zakaźnymi
 • wskazywać na skuteczne sposoby zapobiegania chorobom zakaźnym
 • próbna ewakuacja
 • filmy edukacyjne
  i instruktażowe
 • plan drogi ewakuacyjnej
 • sygnały alarmowe
 • gazetki
 • plakaty
 • wycieczki

 

Zna zasady bezpiecznego zachowania się w szkole i poza szkołą w tym zasady ruchu drogowego i przestrzega ich
 • zapoznać z drogą ewakuacyjną i jej oznaczeniem
 • zapoznać ze znakami i symbolami informującymi o różnego rodzaju niebezpieczeństwach
 • omawiać zasady zachowania się nad wodą
  i w górach w różnych porach roku
 • omawiać zasady zachowania się podczas wycieczek szkolnych, z uwzględnieniem pory roku, miejsca i środków transportu
 • informować o zasadach bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach roku
 • wyjaśniać najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych oraz sposoby zapobiegania im
 • wskazywać zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu
 • przedstawić uczniom uprawnienia policjantów
  i funkcjonariuszy innych służb porządkowych oraz prawa i obowiązki uczniów w kontakcie z tymi służbami
 • zapoznawać uczniów z zagrożeniami związanymi z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu technicznego
 • przedstawiać uczniom sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu podczas pracy z narzędziami i urządzeniami, w tym związane z pracami w gospodarstwie rolnym
 • objaśniać uczniom procedury postępowania podczas wypadku przy pracy i ćwiczyć zgodne z nimi postępowanie oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
 • uwrażliwiać uczniów na konieczność przestrzegania zasad BHP podczas pobytu w szkole i poza nią
 •  objaśniać znaki drogowe, uczyć przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w miejscach publicznych
 • uczyć dostrzegania potencjalnych zagrożeń
  i potencjalnie niebezpiecznego zachowywania się w środkach publicznego transportu zbiorowego
 • zaznajamiać uczniów z niebezpieczeństwami, które mogą im grozić ze strony innych osób podczas pobytu w domu bez osób dorosłych lub pobytu poza miejscem zamieszkania w czasie wolnym od szkoły
 • pogadanka
 • spotkania z policjantem i strażakiem
 • przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową i egzamin
 • instruktaże
 • gazetki
 • filmy edukacyjne
 • próbna ewakuacja
 • udział w akcji WOŚP Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca
 • udział w konkursach i spotkania z przedstawicielami KRUS
Wie, jak sobie radzić
w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu
 • wskazywać do kogo zwrócić się o pomoc
  w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu
 • ćwiczyć umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • ćwiczyć zachowanie w sytuacjach wymagających interwencji osób kompetentnych i odpowiednich
 • zapoznawać z wymaganiami sanitarnymi w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, zachęcać do ich przestrzegania, egzekwować je
 • plakaty z numerami alarmowymi
 • pogadanki z policjantem, strażakiem i pielęgniarką
 • filmy edukacyjne
 • symulacje sytuacji niebezpiecznych
 • zajęcia instruktażowe
Zna zachowania prozdrowotne oraz zagrażające zdrowiu
 • uczyć i zachęcać do właściwych zachowań związanych ze zdrowiem fizycznym i psychicznym
 • wskazywać na warunki środowiskowe i społeczne, które są korzystne/niekorzystne dla zdrowia
 • wskazać i uczyć rozróżniać czynniki środowiskowe i społeczne, na które człowiek może mieć wpływ i takie, na które człowiek nie może mieć wpływu
 • wskazywać i nazywać zachowania związane
  z przemocą fizyczną i psychiczną, w tym werbalną
 • zapoznać z osobami, instytucjami, które należy powiadomić w sytuacjach zagrożenia przemocą fizyczną lub/ i psychiczną
 • warsztaty
 • gazetki
 • ulotki/ foldery
 • spotkanie z dietetykiem
 • film edukacyjny
 • współpraca z GOPS
 • współpraca z pełnomocnikiem ds. AA

SFERA EMOCJONALNA

 

 

CELE OPERACYJNE

 

ZADANIA DO REALIZACJI
W OBSZARACH: ZDROWIE, RELACJE, KULTURA oraz grupa odbiorców

 

 

FORMY REALIZACJI

 

Potrafi dokonać samooceny, samokontroli. Jest konstruktywnie krytyczny wobec siebie.
 • wskazywać sposoby i rozwijać chęć poznawania siebie, swoich zdolności, zainteresowań
 • budzić i podtrzymywać motywację do uczenia się
 • wskazywać sposoby adekwatnej samooceny swoich możliwości intelektualnych oraz psychofizycznych, wspomagać ją i ćwiczyć
 • wskazywać i tłumaczyć konieczność i możliwość odpowiedzialności ucznia za własny rozwój fizyczny, intelektualny, społeczny, duchowy i emocjonalny
 • wskazywać i tłumaczyć konieczność i możliwość stopniowo wzrastającej odpowiedzialności ucznia za własne czyny
 • budzić i wspomagać proces odkrywania poczucia własnej wartości, a także identyfikowania swoich mocnych i słabych stron
 • zadania praktyczne
 • praca w grupie
 • uroczystości i imprezy szkolne
 • udział w konkursach
 • spotkania z pedagogiem
 • spotkania z doradcą zawodowym
 • pogadanki
Postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami moralnymi
 • omawiać znaczenie dobrych, opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami i rówieśnikami tej samej i przeciwnej płci
 • wskazywać przejawy i charakteryzować dobro i zło w świecie realnym i literackim
 • uwrażliwiać na krzywdę i cierpienie innych (ludzi, zwierząt)
 • wskazywać na fundamentalne zasady pokojowego współistnienia ludzi oparte na powszechnym prawie naturalnym
 • pogadanki
 • wolontariat
 • akcje charytatywne
 • spisane kontrakty klasowe
 • rekolekcje
Wykazuje postawy asertywności i empatii
 • wyjaśnić, czym jest asertywność i wskazywać jej przykłady w różnych sytuacjach z życia oraz formy tych zachowań
 • uczyć radzenia sobie w sytuacji konfliktu i presji ze strony grupy lub osoby
 • uczyć rozpoznawania i uzasadniania zachowań asertywnych w trudnych sytuacjach
 • wyjaśnić, czym jest empatia i wskazywać jej przykłady w różnych sytuacjach z życia
 • wykształcać zdolność współodczuwania wobec osób i zwierząt
 • uczyć współpracy w grupie z poszanowaniem poglądów i wysiłków jej członków
 • uczyć odpowiedzialności za własne wybory
 • pogadanki
 • dramy/scenki
 • filmy edukacyjny
 • prace w grupie
 • gry zespołowe
 • warsztat
 • wycieczki

 

Zna sposoby radzenia sobie ze stresem jako jednym ze współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych
 • zapoznać uczniów z powodami, źródłami i objawami stresu
 • zapoznać uczniów ze sposobami unikania i redukowania nadmiernego stresu oraz ze sposobami radzenia sobie z nim
  w sposób konstruktywny
 • omówić wpływ stresu na zdrowie fizyczne
  i psychiczne
 • pogadanki
 • warsztaty
 • gry i zabawy integracyjne

 

SFERA DUCHOWA

 

CELE OPERACYJNE

 

ZADANIA DO REALIZACJI
W OBSZARACH: ZDROWIE, RELACJE, KULTURA oraz grupa odbiorców

FORMY REALIZACJI

Wie, dlaczego prawda, dobro, piękno, szacunek są wartościami
 • wskazywać przejawy i przykłady szacunku, uczciwości, odpowiedzialności, odwagi, samodyscypliny, pokojowości, sprawiedliwości, solidarności, piękna, przyjaźni i je wyjaśniać
 • uzasadniać, dlaczego warto się nimi kierować w życiu
 • zachęcać do pielęgnowania wartości szacunku, uczciwości, odpowiedzialności, odwagi, samodyscypliny, pokojowości, sprawiedliwości, solidarności, piękna
  i przyjaźni w zwykłych, codziennych relacjach i w stosunku do świata przyrody
 • budzić i rozwijać poczucie dumy z piękna ziemi ojczystej
 • filmy edukacyjne
 • rozmowy i dyskusje
 • wystawy
 • wycieczki
Ma poczucie własnej godności i
szanuje godność innych
 • wskazywać uczniom na szacunek jako grzeczność, połączoną z troską o uczucia i dobro drugiego człowieka, będący w ten sposób podstawą nauki o wartościach
 • wskazywać ocenianie zawstydzające jako czynnik wysoce szkodliwy, zaburzający i mający destrukcyjny wpływ na kształtowanie się prawidłowego i rzeczywistego obrazu własnej osoby i akceptację siebie oraz na poczucie własnej godności (w formie i zakresie dostosowanym do możliwości percepcyjnych odbiorcy)
 • wskazywać różnicę pomiędzy poczuciem winy, a poczuciem wstydu
 • wskazywać uczniom ich mocne strony
 • we współpracy z rodzicami, budować i wspierać u ucznia poczucie własnej wartości
 • scenki rodzajowe
 • filmy
 • rozmowy

 

Szanuje cudzą wolność, potrafi świadomie i odpowiedzialnie korzystać ze swojej
 • wyjaśnić i omówić pojęcie ,,wolność’’, treść i znaczenie pojęcia „granica wolności”
 • wskazać różnice pomiędzy wolnością a samowolą
 • wskazywać uczniowi, że we własnym rozwoju i dążeniu do stawianych sobie celów i marzeń ma prawo korzystać ze swojej wolności, jeśli nie szkodzi innym
 • wskazywać uczniowi i uczyć go, jak może wykorzystywać swoją wolność dla własnego rozwoju, samorealizacji
 • rozmowa
 • pogadanki
 • gazetki
 • plakaty
Szanuje wyznanie i światopogląd innych osób
 • zapewnić uczniowi możliwość wzrastania w poczuciu szacunku i bezpieczeństwa wobec jego wyznania i światopoglądu
 • uczyć i wymagać szacunku wobec symboli religijnych, niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu
 • pogadanki
 • gazetki
 • plakaty
 • wycieczki

KONSTRUOWANIE PLANÓW

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH 

Zgodnie z wytycznymi, opracowanie planu działań wychowawczo – profilaktycznych w klasie/grupie jest przeniesieniem zamierzeń zawartych w Programie wychowawczo- profilaktycznym na warunki klasy/grupy. Plan ten przygotowuje wychowawca z uwzględnieniem specyficznego zapotrzebowania danej klasy/grupy.

Plan wychowawczo – profilaktyczny dla danej grupy/klasy można wykonać, podejmując następujące działania:

 1. Identyfikacja zasobów i potrzeb rozwojowych dzieci/uczniów
 2. Określenie szczegółowych celów rozwojowych na danym poziomie wiekowym
 3. Określenie szczegółowych zadań wychowawczych i profilaktycznych (w nawiązaniu do programu wychowawczo-profilaktycznego zespołu)
 4. Określenie treści i form działań wychowawczych i profilaktycznych
 5. Określenie osobistej odpowiedzialności wychowawcy i pozostałych nauczycieli
 6. Identyfikacja osób współpracujących i ich zadań
 7. Określenie terminów realizacji poszczególnych zadań i osiągania celów

 

W tworzeniu planów wychowawczo – profilaktycznych w kl. IV – VIII można wykorzystać dołączone do Programu treści wychowawcze i profilaktyczne do realizacji podczas godzin będących w dyspozycji wychowawcy, które zostały zawarte w broszurze ,,Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”. Zdaniem autorów ww. broszury przedstawione treści uwzględniają prawidłowości rozwoju dziecka oraz specyfikę zmian zacho­dzących w danym okresie jego życia.

W przedszkolu i klasach I – III treści wychowawcze i profilaktyczne  zawarte w utworzonym przez wychowawcę planie będą realizowane głównie w trakcie wszystkich zajęć edukacyjnych.

Realizując prezentowane treści wychowawczo – profilaktyczne, nauczyciele będą mogli wspierać rozwój dzieci i młodzieży, m.in. przez poznawanie ich zdolności, ale i trudności a także poprzez wzmocnienie i wykorzystywanie potencjału rozwojowego swoich uczniów-wychowanków.

Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w przedszkolu i klasach I–III

OBSZAR

ZADANIA W PRZEDSZKOLU I KLASACH I – III

Zdrowie – edukacja

zdrowotna

 

• zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności

kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;

• zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności

fizycznej;

• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym

i psychicznym;

• kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;

• rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;

• kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo – skutkowego;

• uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;

• kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się

w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

 

Relacje – kształtowanie

postaw społecznych

 

• kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;

• rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych

doświadczeń;

• kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;

• kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich

potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;

• przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;

• zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej

społeczności, rodziny i kraju;

• rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym

i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

 

Kultura – wartości, normy,

wzory zachowań

 

• kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość

o język i kulturę wypowiadania się;

• kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;

• kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu,

a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez

kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym

i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska, rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz

wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;

• kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury,

zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego

i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;

• kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego,

wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw,

podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;

• inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań

służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;

• przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych,

budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;

• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych

zainteresowań;

• wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji

związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;

• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji;

• kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie

kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;

• kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania,

tradycji kulturowej oraz ich praw.

 

Bezpieczeństwo – profilaktyka

zachowań ryzykownych

(problemowych)

 

• zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie

właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;

• kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych

źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości

negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw

wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania

z komputera, Internetu i multimediów;

• przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych,

bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;

• przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania

sytuacjom problemowym;

• kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

 

 

Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach IV–VI

Obszary

Zadania

Zadania

Zadania

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Zdrowie – edukacja zdrowotna Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.

 

Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania.

 

Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie.

 

Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady,

kiedy zaczynają się trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny.

 

Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą

czynników, które ich demotywują.

 

Kształtowanie umiejętności

podejmowania

i realizacji zachowań

prozdrowotnych.

 

Prezentowanie sposobów

pokonywania własnych

słabości oraz akceptowania

ograniczeń i niedoskonałości.

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości.

 

Kształtowanie konstruktywnego

obrazu własnej osoby, np. świadomości

mocnych i słabych stron.

 

Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych

wartości. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego.

Relacje – kształtowanie postaw społecznych Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania.

 

Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb.

 

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby
i trudności innych ludzi.

 

Kształtowanie postawy szacunku
i zrozumienia

wobec innych osób.

 

Rozwijanie zdolności do inicjowania               i podtrzymywania znaczących głębszych relacji.

 

Budowanie atmosfery

wzajemnego szacunku

w społeczności szkolnej.

 

Rozwijanie umiejętności

rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy.

 

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).

 

Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota).

 

Kształtowanie otwartości

na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania

problemów, na nową wiedzę.

 

Rozwijanie świadomości

dotyczącej roli osób znaczących

i autorytetów.

Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.

 

Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat).

 

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań
i poglądów.

 

Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka.

 

Rozwijanie samorządności.

 

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań Zapoznanie z rolą zainteresowań

w życiu człowieka.

 

Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.

 

Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia.

 

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa

w kulturze.

Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

 

Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.

 

Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji.

 

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się           z uwzględnieniem sytuacji
i miejsca.

Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii     i samodzielności.

 

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia   w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów                     na zachowanie.

 

Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które na nie wpływają.

 

Rozwijanie szacunku dla kultury
i dorobku narodowego.

 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów.

 

Budowanie atmosfery otwartości                       i przyzwolenia na dyskusję.

 

Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania                z nowoczesnych technologii informacyjnych.

 

Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń
z nimi związanych.

 

Rozwijanie umiejętności troski
o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji                 i mediacji.

 

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

 

Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań.

 

Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażowania się w prawidłowe            i zdrowe zachowania.

 

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera           i Internetu.

Dostarczanie wiedzy na temat osób
i instytucji świadczących pomoc
w trudnych sytuacjach.

 

Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami agresywnymi.

Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzysowych.

Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych  oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach VII–VIII

Obszary Zadania Zadania
Klasa VII Klasa VIII
Zdrowie – edukacja zdrowotna Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialności za swoje działania, decyzje.

 

Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów.

 

Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań.

 

Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez

określanie osobistego potencjału.

 

Kształtowanie świadomości własnego ciała,
z uwzględnieniem zmian fizycznych
i psychicznych w okresie dojrzewania.

Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania – charakteryzującej się samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością.

 

Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko- i długoterminowych

 

Rozwijanie umiejętność ustalania priorytetów uwzględniając kryteria ważności i pilności.

 

Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości.

 

Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania

ruchu w życiu człowieka jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne.

Relacje – kształtowanie postaw społecznych Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron.

 

Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności.

 

Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (wolontariat).

Rozwijanie umiejętności poszukiwania takich

rozwiązań, które stwarzają korzyści dla obydwu stron.

 

Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych

aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji.

 

Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie                   jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa.

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

 

Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowania
w zdobywanie wiedzy i umiejętności.

 

Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność       i wytrwałość.

 

Umacnianie więzi ze społecznością lokalną.

 

Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejętności korzystania z niej w kontakcie z przedstawicielami innych narodowości.

 

Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości            na temat zasad humanitaryzmu.

 

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności.

 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności                   za dokonywane wybory i postępowanie.

 

Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich.

 

Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.

 

Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich negatywnych skutków.

 

Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe?

Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych.

 

Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów.

 

Rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze zweryfikowanymi źródłami wiedzy.

 

Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych działań dla siebie i dla innych – określanie alternatywnych rozwiązań problemu.

 

 

 

 

STRATEGIA EWALUACYJNA PROGRAMU

Proces oceny skuteczności działań wychowawczo – profilaktycznych zespołu opiera się na uporządkowanej, logicznej i systematycznej działalności. Wyniki tej działalności są wykorzystywane do doskonalenia oddziaływań placówki, które są modyfikowane w wyniku działań ewaluacyjnych.

Proponowany schemat strategii ewaluacyjnej:

1. Wybór obszaru ewaluacji.

Obszary ewaluacji:

– cele tj. sprawdzenie, czy zaplanowane w programie cele zostały osiągnięte w zamierzonym czasie i przy wykorzystaniu zaplanowanych sposobów i środków

– wyniki tj.

– proces tj. analizę programu działań, które umożliwiły lub utrudniły osiągnięcie ce­lów i uzyskanie konkretnych wyników.

2. Określenie głównych realizatorów i odbiorców działań ewaluacyjnych.

3. Określenie wskaźników ewaluacyjnych i pytań na ich temat.

Wskaźniki, to zewnętrznie obserwowalna i mierzalna cecha (np.: zachowanie, postawa, itp.), która pozwala sprawdzić, czy podjęte działanie było skuteczne.

4. Określenie źródeł informacji ewaluacyjnych.

Informacje pochodzą:

– od osób związanych z działaniami wychowawczymi i pro­filaktycznymi w szkole

– z dokumentacji prowadzonej w szkole standardowo oraz tworzonej na specjalne potrzeby działań wychowawczych i profilaktycznych

– od zewnętrznych, niezależnych obserwatorów

5. Wybór procedury ewaluacyjnej:

– procedura POST

Polega na tym, że badania prowadzi się tylko raz – po zrealizowaniu określonych działań lub całości programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły. Jest to procedura najmniej wiarygodna, gdyż nie wiadomo, czy zdiagnozowane wskaźniki pojawiły się na skutek przeprowadzonych oddziaływań, czy też występowały wcześniej.

– procedura PRE – POST

Polega na tym, że badania prowadzi się dwukrotnie (przed i po zrealizowaniu określonych działań lub całego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły) w obrębie tej samej populacji i za pomocą tych samych narzędzi. Jest to procedura bardziej wiarygodna, gdyż pozwala zidentyfikować i ocenić zakres występujących zmian. Jednak brak grupy porównawczej, nie objętej działaniami danego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły nie pozwala stwierdzić, czy zaobserwowane zmiany to efekt zrealizowanych zadań, czy też naturalnych procesów rozwojowych występujących niezależnie od wdrożenia programu.

– procedura PRE – POST z grupą porównawczą

Polega na uzupeł­nieniu procedury PRE-POST o analizę wyników uczniów nie objętych od­działywaniami w danej szkole. Procedura ta pozwala na identyfikację wyników związanych ze specyfiką autorskiego programu wychowawczo-profilaktycznego danej szkoły.

– procedura PRE – POST z grupą kontrolną

Polega na losowym do­bieraniu osób do badań. Jest to procedura najbardziej wiarygodna i jednocześnie najrzadziej stosowana.

6. Dobór metod i narzędzi ewaluacyjnych:

– obserwacja

– wywiad

– ankieta

– grupy fokusowe

– analiza przypadku

– analiza dokumentacji

7. Badanie – gromadzenie danych ewaluacyjnych.

8. Analiza zgromadzonych danych ewaluacyjnych.

9. Interpretacja uzyskanych wyników.

10.Porównanie zamierzonych celów wychowawczych i profilaktycznych z rezultatami działań.

11. Modyfikacja programu wychowawczo – profilaktycznego zespołu.

Skip to content