Statut Szkoły

Menu

logo_turawa
Gmina Turawa

Statut Szkoły w Bierdzanach

 

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.);
 • Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603);
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z póź. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 z póź. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 poz. 263);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2017 r. roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 201​7 r. poz. 1512).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1663).

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Szkoła nosi nazwę: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierdzanach.

 

§ 2

 

1. Siedziba szkoły mieści się w Bierdzanach przy ul. Szkolnej 1, 46-046 Bierdzany.

 

§ 3

 

1. Organem prowadzącym Publiczną Szkołę Podstawową zwaną dalej „szkołą” jest Gmina Turawa z siedzibą w Turawie przy ulicy Opolskiej 39c, woj. opolskie zwana dalej „organem prowadzącym”.

2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

 

§ 4

 

1. Szkoła działa z mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59 ze zm.), Uchwały Rady Gminy Turawa Nr V/77/99 z dnia 12 marca 1999 roku oraz niniejszego statutu.

2. Ilekroć w statucie użyto słowa:

2) dyrektor szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bierdzanach;

3) rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

4) uczniowie – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej w Bierdzanach.

 

§ 5

 

1. Szkoła jest  jednostką o strukturze organizacyjnej tworząc klasy I – VIII.

2. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.

 

§ 6

 

Szkoła obejmuje swym zasięgiem wieś Bierdzany.

 

§ 7

 

Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 8

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przez szkoły i jednostki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁII

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 9

Zadania dydaktyczne

 

1. Szkoła w zakresie nauczania, realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy Prawo oświatowe, uwzględniając treści zwarte w Programie wychowawczo – profilaktycznym szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności:

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;
2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
3) dochodzenie do zrozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;
4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych);
5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
6) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;
9) poznawanie języka, historii i kultury umożliwiające podtrzymanie tożsamości narodowej.
10) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;
11) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;
12) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

2. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności;

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględnienia poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień oraz wprowadzenie w świat wartości, współpracy, patriotyzmu i szacunku dla tradycji;

3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób;

5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;

7) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, a także rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania ;

8) przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

9) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

10) ukierunkowanie ucznia ku wartościom

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach dostosowanych do okresów rozwojowych dziecka:

1) etap I – klasy I – III;

2) etap II – klasy IV – VIII.

4. Zadania dydaktyczne realizowane są poprzez organizację różnych form zajęć:

1) edukacja wczesnoszkolna w klasach I – III;

2) kształcenie przedmiotowe w klasach IV – VIII;

3) zajęcia o charakterze wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczym:

a) kółka zainteresowań,

b) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

c) zajęcia terapii pedagogicznej,

d) zajęcia logopedyczne,

e) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

f) zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (i inne wynikające z potrzeb uczniów),

g) zajęcia świetlicowe,

h) konkursy, olimpiady i zawody sportowe.

 

§ 10

Zadania wychowawcze

 

1. Wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym opisuje w sposób całościowy Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły oraz szkolny zestaw programów nauczania dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska.

2. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);

2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;

3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie;

4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych;

5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;

6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;

7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;

8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

3. Program, o którym mowa w ust.1 Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczo-Profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców. Program opiniowany jest przez Samorząd Uczniowski.

4. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu Wychowawczo-Profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

 

§ 11

 

1. Szkoła zwraca szczególną uwagę na realizację zadań w zakresie:

1) umożliwienia uczniom podtrzymywania i rozwijania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej oraz własnej kultury i historii organizując na wniosek rodziców naukę języka mniejszości narodowej języka niemieckiego w wymiarze 3 godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo w klasach I-VIII;

2) organizowania nauki religii lub etyki na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnego oświadczenia w przypadku zebrania się grupy co najmniej 7-osobowej;

3) udzielania uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej, współdziałając z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom w formie porad i konsultacji oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym i psychologicznym;

4) umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie – w miarę potrzeb uczniów i możliwości finansowych szkoły;

5) organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły poprzez zapewnienie:

a) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

b) sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;

c) integracji uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi,

e) zapewnienie przygotowania uczniów do samodzielności w życiu dorosłym,

6) prowadzenia zajęć edukacyjnych z udziałem wolontariuszy za zgodą rodziców oraz pod nadzorem merytorycznym oraz metodycznym Dyrektora szkoły;

7) zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły.

 

§ 12

Zadania opiekuńcze

 

1. Szkoła realizuje powyższe cele w oparciu o zasadę zgodnie z którą podstawowym środowiskiem wychowawczym dziecka jest dom, a szkoła pełni funkcję pomocniczą.

2. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny poprzez:

1) sprawowanie bezpośredniej opieki nauczyciela nad uczniami przebywającymi w szkole, podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;

2) sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły;

3) kształcenie na temat bhp jakie przeprowadza się w okresie poprzedzającym ferie szkolne oraz wyjazdy poza teren szkoły;

4) pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw na boisku i w szkole. Zakres obowiązków określa regulamin nauczyciela dyżurnego – ustalony przez dyrektora szkoły i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną;

5) szkoła organizuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:

a) uczniami z deficytami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku organizując zajęcia integrujące z resztą zespołu uczniów;

b) uczniami klas najniższych, co wchodzi w zakres obowiązków klasy dyżurnej, która pomaga w szatni, organizuje zabawy na przerwach;

c) uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki. Wychowawca rozpoznaje zakres potrzeb i przedstawia je RP, która wnioskuje o odpowiednią formę opieki lub pomocy materialnej w GOPS;

6) na wniosek rodziców ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dyrektor szkoły organizuje takie nauczanie zgodnie z odrębnymi przepisami;

7) na wniosek lub za zgodą rodziców dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno – pedagogicznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki na zasadach ustalonych odrębnymi przepisami. Odmowa następuje w drodze decyzji dyrektora;

8) w razie potrzeby dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi i innych specjalistycznych z uczniami z trudnościami w nauce i zachowaniu. Organizację tych zajęć regulują oddzielne przepisy.

3. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca prowadził swój oddział przez cały I lub II etap edukacyjny.

4. Uczniowie i rodzice mogą mieć wpływ na dobór lub zmianę nauczyciela – wychowawcy.

5. W uzasadnionych przypadkach, z uwzględnieniem potrzeb rodziców, szkoła organizuje dla uczniów klas I-III zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w czasie ferii letnich i zimowych. Zasady organizacji ww. zajęć ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

§ 13

Działalność innowacyjna

 

1.  Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym zakresem:

1)  kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;

2)  tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów;

3)  realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli

4)  stworzenie przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym, oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej szkoły, jest również rozszerzanie i wzbogacanie form działalności innowacyjnej.

 

§ 14

Nauczanie indywidualne

 

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

3 Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego należy:

1) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia;
2) udział w posiedzeniach Zespołu Wspierającego opracowującego IPET;
3) prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkoły;
4) podejmowanie  działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami;
5) systematyczne prowadzenie Dziennika zajęć indywidualnych.

 

§ 15

Nauczanie w klasach łączonych

 

1. W szkole  może być organizowane  nauczanie w klasach łączonych na następujących zasadach:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tej klasy z innymi klasami;
2) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;
3) w klasach II–VII co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego, prowadzi się w klasach rozłącznych.

 

§ 16

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności;

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

3a) z zaburzeń zachowania i emocji

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z deficytów kompetencji i zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów polega na wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na zaplanowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

6. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, które organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się;

a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy,

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

a) prowadzone dla uczniów mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu edukacyjnego

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób.

3) zajęć specjalistycznych:

a) korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5 osób,

b) logopedycznych dla uczniów z deficytami kompetencji, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudnia naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4 osób

c) rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne – organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10,

d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 osób;

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

5) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia:

a) są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich odpowiednio zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych,

b) obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem

6) porad i konsultacji dla rodziców,

7) warsztatów;

8) porad i konsultacji.

7. Nauczyciele, wychowawcy klas oraz specjaliści zatrudnieni w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia. W trakcie bieżącej pracy z uczniami prowadzą obserwację pedagogiczną, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

1) trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

2) szczególnych uzdolnień;

8. Wychowawca klasy lub dyrektor szkoły informuje innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

9. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły , że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w Rozporządzeniu o Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej , odpowiednio wychowawca klasy lub dyrektor szkoły, planują i koordynują udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w Rozporządzeniu. Dla uczniów tych pedagog szkolny lub inny wyznaczony przez dyrektora nauczyciel zakłada Karty Wsparcia, zawierające wszystkie informacje dotyczące pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

10. Wychowawca klasy lub dyrektor szkoły, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;

3) jednostkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi szkołami i jednostkami;

5 )organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

6) pielęgniarką;

7) pracownikiem socjalnym;

8) asystentem rodziny;

9) kuratorem sądowym;

10) organizacjami pozarządowymi lub instytucjami działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

11. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu specjalistów pracujących z dzieckiem. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

12. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele, wychowawcy klas i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami, wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji.

13. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.

14. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje rodziców ucznia.

 

§ 17

Zadania i obowiązki  pedagoga.

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo  w życiu szkoły;
3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne  i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego;
4) udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;
6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej    w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
10) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców  i wychowawców;
11) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
12) organizowanie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  porad w zakresie wychowania;
13) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych  WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych;
14) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia;
15) pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-profilaktycznego;
16) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji;
17) przewodniczenie Zespołowi powołanego do opracowania Indywidualnych Programów edukacyjno – terapeutycznych;
18) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 18

Zadania i obowiązki logopedy

1. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu  szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 19

Organizacja wolontariatu szkolnego

1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów.

2. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym Dyrektora szkoły.

3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych może sprawować wolontariusz.

4. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły.

5. Cele i sposoby działania:

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym;

2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska naturalnego;

4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy;

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;

6) promocja idei wolontariatu w szkole.

6. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY

§ 20

 

1. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców,

4) samorząd uczniowski.

2. Kompetencje i zadania organów szkoły:

1) Dyrektor szkoły:

a) Dyrektora szkoły powołuje organ prowadzący szkołę,

b) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy, jaki stanowi Szkoła. W szczególności:

– jest przełożonym pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w szkole,

– zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników, ustala ich zakres obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności,

–  występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub jednostki,

– stosuje kary regulaminowe oraz wnioskuje, w razie konieczności, o wymierzenie kary dyscyplinarnej,

– zapewnia pracownikom odpowiednie warunki wykonywania przydzielonych zadań, w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

– zapewnia bezpieczeństwo osobom znajdującym się w obiekcie zespołu i podczas zajęć organizowanych przez szkołę,

– sprawuje nadzór pedagogiczny,

– odpowiada za stan sanitarny i za stan ochrony p – poż,

– organizuje przeglądy techniczne budynku oraz prace konserwacyjno – remontowe,

– organizuje okresowe inwentaryzacje majątku szkolnego.

c) Jest organizatorem działalności dydaktycznej i wychowawczej, odpowiada za wyniki tych działań:

– sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

– planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości, w tym badanie osiągnięć edukacyjnych,

– opracowuje koncepcję pracy szkoły określającą zadania służące doskonaleniu pracy szkoły z uwzględnieniem zadań wskazanych przez Kuratora Oświaty oraz badanie efektów nauczania przeprowadzonego w poprzednim roku szkolnym,

– analizuje wyniki sprawdzianu oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w szkole, a także podejmuje , stosownie do potrzeb, działania naprawcze lub doskonalące w tym zakresie,

– wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,

– wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, w ramach WDN, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli,

– gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,

– kształtuje twórczą atmosferę pracy w szkole,

– tworzy warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o czystość i estetykę,

– nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli,

d) wykorzystuje, po konsultacji z Radą Pedagogiczną, środki finansowe przyznane na działalność szkoły i odpowiada za celowe ich wykorzystanie,

e) gospodaruje majątkiem szkoły, organizuje wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny, organizuje okresowe inwentaryzacje majątku szkolnego,

f) prowadzi kancelarię szkolną,

g) przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

h) współdziała z pozostałymi organami szkoły i integruje ich działania wokół zasadniczych celów jednostki,

i) jest reprezentantem szkoły na zewnątrz,

j) Przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

k) W przypadku swojej nieobecności dyrektor deleguje uprawnienia wybranemu nauczycielowi, który kieruje wówczas bieżącą pracą szkoły,

l) Dyrektor ma prawo wstrzymywania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

m) Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów oraz wnioskuje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, do Opolskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej jednostki,

n) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

o) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,

p) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

r) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki,

s) kontroluje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka

w obwodzie, w którym mieszka dziecko,

t) na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny,

u) Dyrektor Szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

– organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,

– organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

2) Rada Pedagogiczna:

a) Rada pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierdzanach jest kolegialnym organem do realizacji statutowych zadań szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

b) W skład Rady wchodzą dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole,

c) W zebraniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jego przewodniczącego, za zgodą, lub na wniosek Rady w tym przedstawiciele stowarzyszeń oraz organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

d) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły,

e) Dyrektor szkoły może powołać spośród członków Rady kilkuosobowy kolektyw doradczy,

f) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

– zatwierdzanie planów pracy szkoły,

– zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,

– podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,

– ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

– podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

– ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

g) Do kompetencji opiniodawczych należą w szczególności:

– organizacja pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

– projekt planu finansowego szkoły,

– wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

– propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

h) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane,

i) Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej oraz do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,.

j) Zebrania Rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb,

k) Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego, albo z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej,

l) Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków,

m) Miejscem zebrań Rady Pedagogicznej jest budynek Publicznej Szkoły Podstawowej,

3) Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. W jej skład wchodzą po jednym z przedstawicieli rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie uczniów danego oddziału. Rada rodziców w szczególności:

a) uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw szkoły, udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom działającym w szkole,

b) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły,

c) może występować do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole,

d) opiniuje plan pracy szkoły, projekty eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły,

e) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora,

Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej,

f) inicjuje i współorganizuje działania zmierzające do ulepszenia działalności szkoły i poprawy warunków jej pracy,

g) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną w i w związku z tym ustalenie zasad użytkowania pozyskanych środków,

h) W porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala:

– regulamin rady,

– program wychowawczo-profilaktyczny,

i) Rada rodziców deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora,

j) Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe.

4) Samorząd Uczniowski

a) Samorząd Uczniowski jest autonomiczną reprezentacją wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej,

b) Samorząd powinien być grupą inicjatywną otwartą na potrzeby i propozycje koleżanek i kolegów;

– zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów,

c) Samorząd Uczniowski realizuje następujące zadania:

– uczestniczy w planowaniu życia i pracy szkoły oraz klasy,

– jest współgospodarzem szkoły,

– wzbogaca życie wewnątrzszkolne i tworzy jej tradycje.

d) Samorząd ma prawo do:

– organizowania apeli, imprez, konkursów, spotkań oraz kontroli pracy samorządów klasowych,

– prowadzenia działalności informacyjno – promocyjnej poprzez: gazetki ścienne, plakaty,

inne formy promocji uzgodnione z dyrektorem szkoły.

– prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

e) Samorząd Uczniowski ma obowiązek :

– planując wszelkie działania uzgadniać je z opiekunem Samorządu i dyrektorem szkoły,

– na bieżąco informować społeczność szkolną o swoich pracach i decyzjach,

– rozliczać się przed wyborcami z wykonania podjętych zobowiązań,

– dbać o dobre imię szkoły,

– szanując pracę swoją i innych, utrzymywać porządek swojego miejsca pracy i wypoczynku,

– we wszystkich swoich działaniach kierować się dbałością o bezpieczeństwo i zdrowie koleżanek i kolegów,

f) Samorząd ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna,

g) Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu,

h) Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

3. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem.

 

§ 21

Zasady współdziałania organów szkoły

 

1. Samorząd Uczniowski może przedstawić wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły.

2. Współdziałanie szkoły z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci uwzględnia prawo rodziców do:

a) poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i szkole poprzez współudział w tworzeniu programu wychowawczego szkoły;

b) poznanie regulaminu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających,

c) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

e) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

3. Współpraca rodziców ze szkołą nakłada na rodziców obowiązek uczestniczenia w zebraniach informacyjnych i wywiadówkach, które odbywają się w terminach ustalonych przez Radę Pedagogiczną.

1) Indywidualne kontakty odbywają się w miarę potrzeb z inicjatywy rodzica lub nauczyciela.

4. Ewentualne spory między organami szkoły rozwiązuje się na wspólnych spotkaniach zainteresowanych stron zorganizowanych przez Dyrektora szkoły. Decyzje rozstrzygające w sprawie podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy udziale 2/3 uprawnionego składu osobowego zespołu. W przypadku równej ilości głosów ,,za” i ,,przeciw”, głos decydujący ma Dyrektor szkoły.

5. Stanowiska w sprawach spornych, przyjęte podczas wspólnych narad przedstawicieli wszystkich organów szkoły są rozstrzygnięciami ogólnie obowiązującymi i ostatecznymi, z zastrzeżeniem rozstrzygnięć naruszających prawo oświatowe lub sprzecznych z wewnątrzszkolnymi unormowaniami prawnymi. Wdrażanie rozstrzygnięć niezgodnych z obowiązującym prawem wstrzymywane jest decyzją Dyrektora szkoły.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 22

 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 23

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych – w terminie do dnia 21 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły określa się w szczególności:

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

3) dla poszczególnych oddziałów:

a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,

c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych,

f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.

4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych;

8) liczbę godzin zajęć świetlicowych;

9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

5. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły do 30 września organ prowadzący szkołę zatwierdza te zmiany po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

6. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły po 30 września, organ prowadzący szkołę zatwierdza te zmiany.

 

§ 24

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Rodzice mogą zgłosić do dyrektora szkoły w formie pisemnej wolę nauki przez dzieci języka ojczystego mniejszości narodowej języka niemieckiego, religii lub etyki.

3. Zgłoszenia te należy składać przy zapisie dziecka do szkoły i są ważne do czasu ukończenia szkoły.

4. Rodzice uczniów klasy IV-VIII mogą zgłosić w formie pisemnej do Dyrektora szkoły brak woli uczestnictwa ich dzieci w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.

5. Zgłoszenia te należy składać na pierwszym zebraniu w klasie IV i są one ważne do czasu ukończenia szkoły.

6. Wszystkie zgłoszenia można wycofać do 15 IV poprzedzającego roku szkolnego.

 

§ 25

 

1. W klasach I – III nauczanie prowadzone jest systemem zintegrowanym.

2. W klasach IV – VIII zajęcia prowadzone są z podziałem na przedmioty.

3. Kształcenie w szkole odbywa się w oparciu o szkolny zestaw programów nauczania.

 

§ 26

 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

 

§ 27

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy 10 minut; po trzeciej lekcji – długa przerwa 15 – minutowa. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie 810.

 

§ 28

 

1. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 

§ 29

 

1. Zajęcia nadobowiązkowe, np. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, specjalistyczne, nauczania języków obcych nowożytnych, koła zainteresowań i inne, mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach międzyklasowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane w ramach posiadanych środków.

3. Liczbę uczestników kół przedmiotowych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć logopedycznych i zajęć rekreacyjno – sportowych określają odrębne przepisy.

 

§ 30

 

1. Szkoła umożliwia realizowanie przez nauczycieli programów autorskich, bądź eksperymentów na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 31

 

1. W szkole obowiązują następujące zasady i formy sprawowania opieki nad uczniami:

1) w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli lub pod nadzorem osób do tego upoważnionych;

2) uczeń ma prawo do opieki nauczyciela podczas przerw między zajęciami szkolnymi, realizowanej w formie dyżurów nauczycielskich opracowanych według tygodniowego harmonogramu;

3) zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę określają odrębne przepisy;

4) uczeń klas IV – VIII zostaje zwolniony z lekcji przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły (w razie nieobecności wychowawcy) po okazaniu pisemnej prośby rodzica, natomiast uczeń kl. I – III musi być osobiście odebrany przez rodzica;

5) o zasadach i formach zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych informuje się rodziców na początku roku szkolnego;

6) chory uczeń musi być odebrany ze szkoły przez rodziców, a w szczególnych przypadkach odprowadzony do domu przez nauczyciela.

 

§ 32

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą.

2. Funkcję wychowawcy dyrektor szkoły powierza nauczycielowi, który jeśli nie zajdą szczególne okoliczności prowadzi oddział w całym cyklu nauczania.

3. Rodzice uczniów każdego oddziału, mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o zmianę wychowawcy.

 

§ 33

 

Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a szkołą wyższą.

 

§ 34

 

1. W szkole uczniom klas I-V w czasie pierwszej przerwy wydawane jest mleko, a w czasie drugiej przerwy wydawane są owoce.

2. Na życzenie rodziców uczniów szkoła w miarę możliwości organizuje obiady.

 

§35

 

1. Uczniom, którym z przyczyn rodzinnych, rozwojowych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie, Szkoła zobligowana jest świadczyć następujące formy opieki i pomocy:

1) pomoc materialna;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5)zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności.

 

§ 36

Biblioteka szkolna

 

1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach obowiązujących w bibliotekach publicznych.

3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów;

2) korzystanie ze zbiorów czytelni i wypożyczenia ich poza bibliotekę.

4. Udostępnianie księgozbiorów odbywa się przez 7 godzin tygodniowo.

5. Obowiązki bibliotekarza:

1) w ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz:

a) udostępnia zbiory wypożyczalni i czytelni,

b) udziela potrzebnych czytelnikom informacji,

c) udziela porad przy wyborze lektury,

d) informuje na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji pedagogicznej o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,

e) prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy),

f) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczo – informacyjnego.

2) W ramach prac organizacyjno – technicznych nauczyciel bibliotekarz:

a) gromadzi i opracowuje zbiory,

b) zabezpiecza zbiory przed zniszczeniem,

c) sporządza plan pracy, harmonogram zajęć, okresowe i roczne sprawozdania,

d) prowadzi statystykę wypożyczeń i dziennik pracy biblioteki,

e) prowadzi warsztat informacyjny biblioteki (księgozbiór podręczny),

f) selekcjonuje zbiory (materiały zbędne i zniszczone,

g) umożliwia korzystanie z Internetu i programów multimedialnych.

6. W miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów, bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi. Współpraca ta obejmuje m.in.:

1) informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów na zebraniach rodzicielskich;

2) informowanie użytkowników o zbiorach dniach i godzinach otwarcia biblioteki i zachęcanie do korzystania z niej;

3) organizowanie wycieczek do bibliotek różnych sieci i ośrodków informacji (bądź pomoc nauczycielom w ich organizowaniu);

4) uzgadnianie rocznych planów w zakresie gromadzenia zbiorów i działalności informacyjnej biblioteki.

7. Prawa i obowiązki czytelników:

1) czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki;

2) jednorazowo można wypożyczyć 2 książki;

3) w stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary pieniężne.

8. Godziny pracy biblioteki ustala się dla uczniów następująco: w trakcie trwania zajęć i po skończonych zajęciach.

9. W przypadku zniszczenia, zgubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza lub wpłacić na konto Rady Rodziców trzykrotną antykwaryczną wartość książki.

10. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki przyznaje się nagrodę książkową na koniec roku szkolnego.

11. Wydatki biblioteki pokrywane są w miarę możliwości z budżetu szkoły, dotacji Rady Rodziców jak i indywidualnych ofiarodawców.

 

§ 37

Świetlica szkolna

 

1. Dla uczniów klas I-III, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.

2. Liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela w świetlicy nie powinna przekraczać 25;

3. Świetlica pełni funkcje:

1) opiekuńczą;

2) wychowawczą;

3) profilaktyczną;

4) edukacyjną.

4. Cele i zadania świetlicy szkolnej

1) Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

a) zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa,

b) organizowane zajęć w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,

c) organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach i na boisku szkolnym,

d) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie,

e) wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabiania nawyków kulturalnej rozrywki, zajęć ruchowych i zabawy

f) prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas a także pedagogiem i innymi specjalistami, celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

5. Założenia organizacyjne:

1) Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci, które nie mają zapewnionej opieki w czasie wolnym od zajęć do godz. 14.00;

2) Przed udziałem dzieci w zajęciach świetlicy szkolnej rodzic zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji;

3) Rodzice dzieci zgłoszonych do świetlicy odbierający dziecko bezpośrednio po lekcjach zobowiązani są zawiadamiać o tym szkołę;

4) Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic;

5) Za rzeczy przynoszone przez dzieci świetlica nie ponosi odpowiedzialności;

6) Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. W przypadku zdarzenia nagłego powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic ma obowiązek zawiadomić o tym wychowawcę ucznia lub wychowawcy świetlicy;

7) Po godzinie 14.00 dziecko przekazywane jest pod opiekę wychowawcy świetlicy środowiskowej lub pedagoga szkolnego nie dłużej niż do godz. 16.00;

8) Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemna zgodą rodziców;

9) Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić pisemnie wychowawcy świetlicy;

10) W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają i akceptują Regulamin Świetlicy.

6. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

1) korzystania z pomocy wychowawcy świetlicy podczas odrabiania lekcji i w pokonywaniu trudności w nauce;

2) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;

3) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i audiowizualnego;

4) opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania;

5) zgłaszania pomysłów zajęć bądź ich tematów.

7. Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

1) należytego zachowania się w świetlicy wobec wychowawcy i kolegów;

2) takiego zachowania się, by nie przeszkadzać innym w nauce i zabawie;

3) słuchania i wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy;

4) dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy;

5) poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia;

8. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na ocenę zachowania.

 

§ 38

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia. System określa cele, zadania oraz formy pracy zawodoznawczej w ramach rocznego planu działania.

2. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zajmuje się pedagog szkolny.

3.Główne cele pracy w zakresie doradztwa zawodowego:

1) Przygotowanie uczniów do świadomego i umiejętnego planowania kariery zawodowej, do

podjęcia trafnej decyzji zawodowej i szkolnej;

2) Wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny;

3) Modyfikacja samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych możliwości (zawyżona lub zaniżona);

4) Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach;

5) Kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu;

6) Zapoznanie ze strukturą szkolnictwa;

7) Współdziałanie z rodzicami w realizacji powyższych zadań.

4. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:

1) Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia;

2) Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;

3) Prowadzenie działalności informacyjno-doradczej;

4) Udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom;

5) Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

6) Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom;

7) Pomoc i udostępnianie informacji o szkołach ponadgimnazjalnych i systemie kształcenia

ustawicznego;

8) Współpraca wszystkich pracowników szkoły w celu realizacji zadań.

5. Zadania szczegółowe:

1) w zakresie pracy z młodzieżą:

a) wdrażanie uczniów do samopoznania,

b) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,

c) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,

d) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,

e) przełamywanie barier emocjonalnych,

f) wyrabianie szacunku dla samego siebie,

g) planowanie własnego rozwoju,

h) konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,

i) poznanie możliwych form zatrudnienia,

j) zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy,

k) zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji,

l) zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

m) rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy,

n) poznanie lokalnego rynku pracy,

o) kreowanie własnej kariery zawodowej w wyniku samo zatrudnienia,

p) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,

q) preorientacja zawodowa w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru zawodu,

r) rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania

alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność);

2) w zakresie pracy z rodzicami:

a) podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,

b) doskonalenie umiejętności wychowawczych,

c) wypracowanie form wspierania dzieci w wyborze ich dalszej drogi życiowej;

3) w zakresie współpracy z nauczycielami:

a) uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej,

b) lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy,

c) nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą.

 

ROZDZIAŁ V

UCZNIOWIE

§ 39

 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy  7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

2. Klasę zerową dziecko realizuje w przedszkolu.

3. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły.

 

§ 40

 

1. Do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierdzanach przyjmowane są:

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci;

2) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w miarę wolnych miejsc.

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców.

3. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego określa ,,Regulamin postępowania Rekrutacyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bierdzanach”.

 

§ 41

 

1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku:

1) przyjmowania ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art. 36 ust 12 ustawy;

2) ubiegania się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy;

3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

§ 42

 

1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych ujętych w planach nauczania klas niższych od klasy tej szkoły, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem wychowania fizycznego, zajęć technicznych i techniki, plastyki i muzyki.

2. Zakres egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa określają odrębne przepisy.

3. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane według zasad ustalonych przez nauczycieli danych przedmiotów.

4. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się innego języka (języków) obcego nowożytnego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału (grupy) w tej samej szkole, uczeń może:

1) uczyć się języka (języków) obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo;

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego nowożytnego , którego uczył się w poprzedniej szkole, albo;

3) uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.

5. Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego nowożytnego z tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy dyrektor nie może zapewnić nauczyciela danego języka – przez dyrektora innej szkoły.

 

§ 43

 

1. Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich oddziałów.

2. Przyjęcie ucznia spoza obwodu szkolnego wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie uczeń mieszka.

 

§ 44

 

1. W klasie ósmej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin poziomu opanowania umiejętności określonych odrębnymi przepisami.

2.  Egzamin ten ma charakter powszechny i obowiązkowy.

3. Wyniki egzaminu nie mają wpływu na promocję ucznia.

4. Egzamin jest przeprowadzany co roku w kwietniu, w macierzystej szkole ucznia.

5. Szczegółowe zasady precyzujące procedury egzaminacyjne określają odrębne przepisy.

 

§ 45

 

1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów;

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;

4) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;

5) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły, wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi;

6) poszanowania jego tożsamości narodowej i etnicznej;

7) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;

8) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich;

9) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;

10) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły – nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej;

11) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów;

12) powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, w ciągu jednego dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż dwa. Termin oddania przez nauczyciela sprawdzonych prac pisemnych nie może przekroczyć dwóch tygodni;

13) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;

14) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości;

15) rozwijania swych zainteresowań i zdolności;

16) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych);

17) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;

18) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki;

19) korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej;

20) uczestnictwa i organizowania imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły;

21) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie szkoły;

22) odwołania się od oceny z zachowania na zasadach określonych w szczegółowych kryteriach oceny z zachowania.

2. Uczeń, który uważa, że jego prawa zostały naruszone może zwrócić się ze skargą do: wychowawcy, rzecznika praw ucznia, dyrektora szkoły w wymienionej kolejności.

3. Wyżej wymienione osoby mają obowiązek w ciągu tygodnia zbadać zasadność skargi ucznia.

4. Wnoszący skargę otrzymuje odpowiedź pisemną o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

 

§ 46

 

1. Uczeń ma obowiązek:

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny i kulturalny;

2) wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozaszkolnych i wyrównawczych;

3) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje szkoły, współtworzenia jej autorytetu;

4) okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego lub szkolnego;

5) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

b)przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,

c)szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,

d) poszanowania wolności i godności osobistej innych ludzi, zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu innych,

e) naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody;

6) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, jest czysty i schludny;

7) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania;

8) przestrzegania punktualności w rozpoczynaniu i kończeniu zajęć edukacyjnych;

9) posiadać na zajęciach niezbędne przybory, podręczniki, zeszyty i inne pomoce wymagane przez nauczyciela, określone w przedmiotowym systemie oceniania;

10) być przygotowany na każde zajęcia, zgodnie z ustalonymi wymaganiami, określonymi w przedmiotowym systemie oceniania;

11) przestrzegać regulaminów obowiązujących na terenie szkoły podczas lekcji, przerw śródlekcyjnych oraz na innych zajęciach organizowanych na terenie szkoły i przez szkołę;

12) nie przeszkadzania nauczycielowi w prowadzeniu zajęć i takiego zachowania, które umożliwia wszystkim uczniom właściwy udział w tych zajęciach;

13) przestrzegać form grzecznościowych wobec kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i wszystkich osób znajdujących się na terenie szkoły;

14) nie używać wyrażeń ogólnie przyjętych jako wulgarne;

15) zachowywać się w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu jego i innych osób;

16) stosować się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły;

17) nie stosować agresji słownej, psychicznej i fizycznej w stosunku do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły;

18) w zakresie stroju i wizerunku stosować się do przepisów określonych Regulaminem Stroju Szkolnego.

2. Za szkody wyrządzone w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice.

3. Usprawiedliwienia nieobecności i zwolnienia z zajęć edukacyjnych muszą być przedstawiane w formie pisemnej przez rodziców lub lekarza.

4. Usprawiedliwienia muszą być przedstawiane nauczycielowi wychowawcy na pierwszej godzinie wychowawczej po powrocie ucznia do szkoły (klasy IV – VIII) lub w pierwszym dniu obecności po powrocie ucznia do szkoły (klasy I – III).

5. Zwolnienia z pojedynczych lekcji muszą być podpisane przez rodziców (opiekunów) i przedstawione w dniu zwolnienia wychowawcy, a w wypadku jego nieobecności – nauczycielowi na pierwszej lekcji w danym dniu.

6. Zwolniony uczeń nie może przebywać na terenie szkolnym.

7. Zabrania się przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

8. Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych określa nauczyciel, będący kierownikiem wycieczki i informuje o tych zasadach na spotkaniu organizacyjnym przed wycieczką.

9. Uczeń, który przyniósł telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne, musi je wyłączyć i oddać dyrektorowi szkoły do czasu odebrania urządzenia przez rodziców.

10. Niedostosowanie się do powyższych wymagań dotyczących korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych jest uwzględniane przy wystawianiu oceny zachowania, zgodnie ze szkolnym systemem oceniania zachowania.

 

§ 47

Nagrody i kary

 

1. Społeczność szkolna nagradza ucznia za:

1) rzetelną naukę i pracę społeczną;

2) wzorową postawę;

3) wybitne osiągnięcia;

4) dzielność i odwagę;

2. Rodzaje nagród:

1) pochwała wychowawcy klasy wobec społeczności klasowej;

2) pochwała dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej;

3) nagroda rzeczowa za osiągnięcia sportowe lub inne promujące szkołę wręczana w trakcie uroczystego apelu;

4) list pochwalny do rodziców uczniów klas IV – VIII za świadectwo ze wszystkimi co najmniej bardzo dobrymi ocenami i wzorowym zachowaniem;

5) wręczenie świadectwa przez dyrektora podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego na forum społeczności szkolnej w klasach I – III oraz nagroda książkowa za wyróżniającą się ocenę opisową (typuje nauczyciel wychowawca danej klasy);

6) świadectwo z wyróżnieniem wręczone przez dyrektora podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego na forum społeczności szkolnej i nagroda książkowa w klasach IV – VIII za średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie.

3. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody

1) Istnieje możliwość odwołania się od nagrody bezpośrednio do Dyrektora Szkoły lub za pośrednictwem wychowawcy klasy, w trybie do 7 dni od daty jej przyznaniu.

2) Odwołanie od przyznanej nagrody polega na złożeniu wyczerpujących, pisemnych wyjaśnień oraz prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy.

3) Dyrektor szkoły do 7 dni od daty wpływu rozpatruje odwołanie.

4) O podjętej decyzji informuje zainteresowanego w formie pisemnej.

5) Podjęta przez dyrektora szkoły decyzja jest ostateczną.

4. Społeczność szkolna karze ucznia za wyraźne naruszenie obowiązków uczniowskich oraz zasad zawartych w Statucie Szkoły:

1) zwróceniem uwagi wobec zespołu uczniowskiego przez nauczyciela, wychowawcę, dyrektora;
2) upomnieniem wychowawcy klasowego;
3) upomnieniem wychowawcy klasy wobec społeczności klasowej,
4) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły;
5) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz;
6) przeniesieniem do innej szkoły;
7) usunięciem ze szkoły, jeżeli uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnemu;

5. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż pół roku) jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, rady rodziców, rady pedagogicznej;

6. Uczeń ma prawo do odwołania się od nałożonej kary gdy uzna, że jest ona zbyt wysoka w stosunku do zawinionego czynu, bądź niesprawiedliwa.

7. Odwołanie kierowane jest do:

1) dyrektora szkoły;

2) rady pedagogicznej – od kar wymienionych w § 47, pkt 4, lit. d, e, f i g.

8. Odwołanie, o którym mowa w ust. 6, powinno być wniesione na piśmie w terminie 3 dni po dniu, w którym poinformowano ucznia o wymierzeniu mu kary.

9. Wniesienie odwołania przez ucznia od nałożonej na niego kary powoduje zawieszenie jej wykonania do czasu wydania decyzji rozstrzygającej.

10. O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca klasy powiadamia rodziców ucznia.

11. Uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, może być na wniosek dyrektora szkoły przeniesiony przez Opolskiego Kuratora Oświaty.

12. Wniosek dyrektora, o którym mowa w ust. 11, następuje na podstawie opinii rady pedagogicznej.

 

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE

§ 48

 

1. W szkole są zatrudnieni nauczyciele oraz pracownicy obsługi.

2. Kwestie dotyczące obowiązków nauczycieli, wymagań kwalifikacyjnych, awansu zawodowego, stosunku pracy, warunków pracy i wynagrodzenia, nagród i odznaczeń, uprawnień socjalnych, urlopów, finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, ochrony zdrowia, odprawy dyscyplinarnej i uprawnień emerytalnych określa szczegółowo Karta Nauczyciela.

 

§ 49

 

1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość, wyniki tej pracy, i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

§ 50

Zadania nauczyciela

 

1. Zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji programów nauczania poprzez:

1) sumienne i dokładne przygotowanie każdej jednostki lekcyjnej pod względem metodycznym, merytorycznym i organizacyjnym;

2) dbałość o odpowiedni poziom nauczania danego przedmiotu;

3) systematyczną kontrolę wyników nauczania;

4) różnicowanie zadań domowych:

a) stosowanie zadań domowych kształtujących, opartych na obserwacjach i wywiadach,

b) systematyczna kontrola jakościowa i ilościowa,

c) poprawne formułowanie treści zadania (szczegółowe wyjaśnienia sposobu wykonania pracy domowej),

5) stosowanie wielopoziomowości nauczania i indywidualnego traktowania uczniów;

6) przestrzeganie wymogów zawartych w regulaminie Szkoły dotyczących prac klasowych i sprawdzianów wiadomości (2 sprawdziany tygodniowo w kl. I – VI, 3 sprawdziany tygodniowo w kl. VII – VIII);

7) systematyczne utrwalanie i sprawdzanie wiadomości po przerobieniu partii materiału;

8) stosowanie zasad i metod nauczania dostosowanych do możliwości percepcyjnych uczniów;

9) dbałość o korelację ogniw lekcyjnych;

10) właściwe i częste wykorzystywanie środków i pomocy naukowych;

11) doskonalenie wyposażenia klasopracowni (wykorzystywanie inicjatywy własnej i uczniów);

12) rytmiczność oceniania uczniów;

13) stosowanie metod i form nauczania aktywizujących uczniów do wysiłku umysłowego i samodzielnej pracy;

15) stosowanie zróżnicowanych form organizowania procesu nauczania:

a) praca w zespołach w zależności od realizowanej tematyki,

b) stwarzanie atmosfery współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji,

c) nabywanie umiejętności zdobywania wiadomości z różnych źródeł (lektura przedmiotu obowiązkowa i nadobowiązkowa, literatura popularnonaukowa).

2. Przestrzeganie zasad wewnątrzszkolnego oceniania.

3. Określenie kryteriów oceniania ze swojego przedmiotu i przekazanie ich uczniom na pierwszej lekcji w danym roku szkolnym i rodzicom na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym (najpóźniej do 30 X).

4. Współuczestniczenie w tworzeniu i realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

5. Czynne uczestnictwo w konferencjach przedmiotowo – metodycznych oraz zespołach samokształceniowych, szkoleniach i warsztatach organizowanych w ramach WDN oraz formach doskonalenia organizowanych przez inne instytucje.

6. Wykorzystywanie na bieżąco lektury metodycznej i czasopism przedmiotowych.

7. Organizowanie wycieczek pogłębiających wiedzę przedmiotową.

8. Prowadzenie lekcji pokazowych dla:

1) nauczycieli danego przedmiotu (w ramach zespołu samokształceniowego);

2) praktykantów;

3) rodziców – pokazanie ucznia na tle klasy, stopnia opanowania materiału przez ucznia, umiejętności nabytych w procesie dydaktyczno – wychowawczym, itp.

9. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, przeglądach artystycznych, rozgrywkach sportowych, itp.

10. Wdrażanie uczniów zdolnych do pełnienia funkcji poprzez:

1) powierzenie odpowiednich zadań;

2) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, konkursów, spotkań z rówieśnikami;

3) udzielenie pomocy uczniom słabszym;

4) gromadzenie zbiorów własnych, pomocy naukowych.

11. Popularyzacja literatury fachowej:

1) kształcenie umiejętności posługiwania się i korzystania ze zbiorów bibliotecznych;

2) inspirowanie i kierowanie czytelnictwem książek popularnonaukowych.

12. Stosowanie zadań i metod nauczania, mających na celu wyłonienie z grupy tych uczniów, którzy mają kłopoty z przyswojenie materiału.

13. Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.

14. Ścisły kontakt z rodzicami oraz udzielenie instruktażu dotyczącego pomocy i kontroli pracy z uczniem mającym kłopoty dydaktyczne.

15. Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:

1) czynne uczestnictwo w spotkaniach tematycznych,

2) zapoznanie uczniów z problemami nie objętymi programem nauczania w ramach prowadzonego przez siebie koła przedmiotowego, zainteresowań, organizacji czy innej formy.

16. Wydobywanie i eksponowanie z treści nauczania momentów wychowawczych.

17. Kształcenie i wychowywanie w duch umiłowania Ojczyzny, poszanowania Konstytucji RP, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy.

18. Kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między narodami.

19. Kształcenie aktywności samowychowawczej (pobudzenie samodzielności w wytyczaniu sobie zadań, realizowaniu ich, samooceny).

20. Przydzielenie uczniom wszelkich prac, które mogą być przez nich wykonane:

1) opieka nad salami lekcyjnymi;

2) pomoc w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, imprez, uroczystości szkolnych, itp.,

3) pomoc w naprawie sprzętu szkolnego,

4) pełnienie dyżurów, dbałość o czystość pomieszczeń i otoczenia, itp.

 

§ 51

 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami:

1) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów;

3) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań o których mowa w ust.1:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym jest potrzebna indywidualna opieka (szczególnie uzdolnionym, z trudnościami i niepowodzeniami),

4) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:

a)poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

b)współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

c)włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły,

5) współpracuje z:

a)poradnią psychologiczno – pedagogiczną w rozpoznawaniu potrzeb i trudności,

b)lekarzem, pielęgniarka środowiskową i stomatologiem w rozpoznawaniu potrzeb zdrowotnych swoich wychowanków,

c)biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów.

6) organizuje różne formy pomocy wychowankom szczególnie uzdolnionym, mającym

różne zainteresowania.

3. Zakres zadań wychowawcy klasy:

1) opracowanie tematyki wychowawczej, zgodnej z programem wychowawczym szkoły;
2) poznanie środowiska rodzinnego, wpływającego na efekty dydaktyczno – wychowawcze w pracy z dzieckiem;
3) typowanie w porozumieniu z nauczycielami z przedmiotu i opinią PP-P uczniów do pracy w zespołach wyrównawczych, istniejących na terenie szkoły oraz nadzór nad systematycznością uczęszczania na te zajęcia;
4) przygotowanie materiału do skierowania ucznia na badania do PP-P;
5) kształtowanie wrażliwości społecznej, odpowiedzialności obywatelskiej za najbliższe środowisko;
6) wyrabianie umiejętności demokratycznego rozstrzygania sporów, uczenie kultury dyskusji;
7) kształcenie aktywności samowychowawczej (pobudzanie samodzielności w wytyczaniu sobie zadań, realizowaniu ich, samooceny);
8) uświadomienie uczniom odpowiedzialności, jaką ponosi każde pokolenie za sprawy Ojczyzny;
9) rozwijanie umiejętności korzystania z wolnego czasu;

10) rozwijanie i doskonalenie ceremoniału szkolnego, zwłaszcza w zakresie poszanowania symboli narodowych oraz tworzenie i rozwijanie szkolnej obrzędowości i tradycji;
11) rozbudzenie inicjatywy młodzieży w zakresie prac społeczno – użytkowych (pomoc osobom starszym, samotnym, chorym, upiększanie otoczenia szkoły, zbiórka surowców wtórnych itp.),
12) rozwijanie zainteresowań sprawami własnego regionu – Opolszczyzny (spotkania z władzami, zasłużonymi dla regionu, wycieczki);

13) doskonalenie podstawowej komórki społeczności uczniowskiej jaką jest zespół klasowy:

a)rozwijanie życia wewnątrzklasowego,

b)praca nad prawidłowym kształtowaniem oceny ze sprawowania,

c)funkcjonowanie zasad regulaminu szkoły ze szczególnym zwróceniem uwagi na stosowanie systemu nagród i kar,

14) wzajemna wymiana informacji o uczniu między wychowawcą a rodzicami (konsultacje, wywiadówki);

15) zapoznanie rodziców z podstawowymi kryteriami ocen, systemem nagród i kar;

16) pozyskiwanie pomocy rodziców w organizowaniu imprez, wycieczek i wypoczynku wakacyjnego;

17) podnoszenie wiedzy pedagogicznej rodziców, upowszechniania kultury pedagogicznej poprzez organizowanie prelekcji z udziałem specjalistów;

18) rzetelne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasy:

a) dziennik lekcyjny,

b) arkusz ocen ucznia.

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły lub nauczyciela „mentora”, którego dyrektor wyznacza dla nauczyciela początkującego w zawodzie.

 

§ 52

 

1. W szkole funkcjonują:

1) zespół przedmiotowy złożony z nauczycieli nauczania początkowego;
2) zespoły międzyprzedmiotowe złożone z nauczycieli uczących w danej klasie;
3) doraźne zespoły zadaniowe.

2. Liderem zespołu przedmiotowego jest wybrany przez członków zespołu nauczyciel, a liderami zespołów międzyprzedmiotowych jest wychowawca danej klasy.

3. Lider:

1) organizuje pracę zespołu na co dzień;
2) wyznacza terminy spotkań;
3) przydziela zadania i egzekwuje ich wykonanie;
4) motywuje zespół do pracy;
5) jest przykładem i autorytetem dla pozostałych nauczycieli.

4. Do zadań zespołu przedmiotowego należy:

1) tworzenie, analiza i realizacja szkolnych programów dydaktycznych i wychowawczych,
2) tworzenie i analiza zasad i standardów wewnątrzszkolnego oceniania uczniów.

5. Do zadań zespołów międzyprzedmiotowych należy:

1) dbałość o prawidłową realizację korelacji między przedmiotowych;

2) tworzenie i analiza zasad i standardów wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów;

3) tworzenie, analiza i realizacja szkolnych programów dydaktycznych i wychowawczych.

6. Do zadań zespołów zadaniowych, powoływanych na aktualny rok szkolny jest:

1) opracowanie narzędzi do badania osiągnięć edukacyjnych szkoły;
2) analizowanie i opracowanie wyników sprawdzianów oraz formułowanie wniosków do planu pracy szkoły na nowy rok szkolny;
3) ustalanie indywidualnego programu nauczania;
4) omawianie orzeczeń i opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i ustalanie sposobu realizacji zaleceń;
5) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów (np. organizacja konkursów i imprez ogólnoszkolnych, dostosowanie regulaminów do potrzeb i możliwości ucznia niepełnosprawnego);
6) opracowanie narzędzi do badania osiągnięć uczniów o szczególnych potrzebach;
7) opracowywanie wyników badanych osiągnięć uczniów po I i II etapie edukacyjnym oraz przedstawianie ich Radzie Pedagogicznej;
8) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego;
9) dzielenie się wiedzą uzyskaną na kursach metodycznych i doskonalących;
10) opracowanie planu współpracy szkoły ze środowiskiem oraz instytucjami wspierającymi pracę wychowawczą;
11) opracowanie wniosków usprawniających pracę szkoły,
12) inne zadania określone przez członków zespołu.

 

§ 53

 

Zadaniem pracowników obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły.

 

ROZDZIAŁ VII

RODZICE

§ 54

 

Bezwzględny priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny.

 

§ 55

 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego należy:

1) zapisanie dziecka do szkoły podstawowej;
2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

2. Rodzice mają obowiązek kontaktowania się z wychowawcą klasy i nauczycielami w sprawach dotyczących postępów w nauce i zachowaniu dziecka nie mniej niż 2 razy w półroczu.

3. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwić, w formie pisemnej, nieobecność ucznia trwającą nie dłużej niż tydzień. W przypadku nieobecności trwającej dłuższej niż jeden tydzień, rodzic zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie lekarskie.

 

§ 56

 

Rodzice lub opiekunowie mają prawo do decydowania o procesie wychowania dziecka również w szkole.

 

§ 57

 

Rodzice lub opiekunowie ucznia przyjmowanego do szkoły są zapoznawani z ofertą wychowawczą, która jest zawarta w Programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły.

 

§ 58

 

Szczegółowe zasady współpracy szkoły z rodzicami określa § 19 oraz Regulamin Rady Rodziców.

 

Rozdział VIII

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

§ 59

 

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.

2.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
4. Ocenianie uczniów ma na celu:

1) informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;
6) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne dostarcza uczniom informacji zwrotnej o:

1) jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności;
2) skuteczności wybranych metod uczenia się;
3) poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych.

7. Ocenianie wewnątrzszkolne dostarcza informacji dla rodziców, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i nadzoru pedagogicznego o:

1) efektywności procesu nauczania i uczenia się;
2) wkładu uczniów w pracę nad własnym rozwojem;
3) postępach uczniów.

8. Postulaty wewnątrzszkolnego oceniania:

1) Użyteczność:

a) oceniamy to, co jest dla ucznia najważniejsze, użyteczne,
b) dobieramy zadania i ćwiczenia, które umożliwiają ocenę także sposobów dróg dojścia, rozwiązania, rozumowania,
c) informacja użyteczna dla ucznia (czyli ocena ma informować o tym czego się nauczył, a nie tylko ile zdobył punktów),

2) wspomaganie procesu nauczania i uczenia się:

a) uwzględniamy wyniki oceniania do dalszej pracy,
b) dobieramy zadania oceniające, które skłaniają ucznia do stosowania zdobytej wiedzy w różnych sytuacjach,
c) zadania i ćwiczenia angażują uczniów, wzbudzają ciekawość, wywołują wątpliwości, niepewność, zdziwienie,
d) zadania i ćwiczenia sprawdzają nie tylko pojedyncze czynności, ale kompetencje,
e) wspomaganie każdego ucznia (każdy uczy się inaczej, nauczyciel sprawdza co uczeń potrafi, a nie czy umie zrobić ćwiczenie A),
f) stwarza okazję do samooceny (uczeń staje się uczestnikiem procesu oceniania);

3) wielowątkowość:

a) stosowanie różnych źródeł informacji (ocena pełna wielostronna),
b) gromadzenie informacji o każdym uczniu i klasie (nie tylko stopniem),

4) otwartość:

a) uczeń zna cel, zakres, formę i kryteria oceniania,
b) uczeń wie po co się uczy, czego się uczy, czego się od niego oczekuje,
c) dostępność przykładowych zadań oceniających,

5) pewność wnioskowania

a) precyzyjne zadania,
b) sprawdzanie tego czego się uczy, co się zaplanowało, co uczeń miał opanować,
c) używanie sprawdzonych narzędzi,

6) spójność:

a) zgodność celów oceniania z programem,
b) zgodność zadań z celami oceniania,
c) zgodność informacji o uczniach z celami nauczania,
d) zgodność sposobów oceniania z celami oceniania.

9. Kryteria oceniania:

1) wszyscy nauczyciele w szkole stosują jednolitą politykę oceniania,
2) uczniowie dobrze znają kryteria oceniania,
3) ocenie towarzyszy refleksja i dyskusja na temat sposobu doskonalenia dalszej pracy,
4) ocenianie powinno wskazywać uczniom silne i słabe strony ich pracy;
5) uczniowie są zachęcani do dokonywania samooceny stanu swojej wiedzy;
6) ocena motywuje ucznia do dalszej pracy;
7) rodzice są regularnie informowani o postępach i ocenach swoich dzieci;
8) nauczyciele stosują pełną skalę ocen od 1 do 6;
9) nauczyciel ocenia nie tylko wiedzę, ale umiejętności i postawy uczniów.

 

§ 60

 

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel formułuje wymagania edukacyjne, wynikające z realizowanego programu nauczania.
2. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów w formie ustnej o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
3. Informacje o wymaganiach edukacyjnych nauczyciel przedstawia rodzicom na pierwszym zebraniu rodzicielskim.
4. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów, a na pierwszej wywiadówce rodziców, o trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny.
5. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
7. Nauczyciel zobowiązany jest dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
8. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

9. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy trzeciej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej:

1) na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu  pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole  i po uzyskaniu zgody rodziców.

10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych i techniki muzyki i plastyki nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

11. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć  wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych i informatyki.

12. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

13. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
14. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
15. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
16. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 9, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
17. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 61

Jawność oceniania i wgląd do prac

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach:

1) do wglądu w szkole;
2) nauczyciel wypożycza pracę do domu, po przeanalizowaniu i podpisaniu uczeń zwraca pracę nauczycielowi;
3) uczeń (rodzic) otrzymuje kserokopię pracy.

2. Nauczyciel wybiera jedną z powyższych zasad. Na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel wystawiający ocenę powinien ją uzasadnić w formie pisemnej lub ustnej w terminie do 3 dni.

3.Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne,

b) końcowe.

 

§ 62

Skala ocen i tryb oceniania.

 

1. W klasach IV – VIII przyjmuje się skalę od 1 do 6 ocen bieżących, śródrocznych i rocznych:

1) stopień celujący skrót – cel
2) stopień bardzo dobry skrót – bdb
3) stopień dobry skrót – db
4) stopień dostateczny skrót – dst
5) stopień dopuszczający skrót – dop
6) stopień niedostateczny skrót – ndst

2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–”.Znaki te mogą być przełożone na ocenę zgodnie z przedmiotowym ocenianiem.
3. W klasach I – III nauczyciel stosuje ocenę opisową śródroczną i roczną.

1) Ocena bieżąca jest wyrażoną w skali od 1 do 6 (jak w kl. IV – VIII).

4. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących.

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne nauczyciel zobowiązany jest oddać do dwóch tygodni.

6. Podczas sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia stosuje się wymagania programowe według taksonomii celów nauczania:

 

 

Ocena wg skali MEN

 

Poziom wyma-gań

 

Założenia poziomu

 

Kryteria wymagań

 

Wiadomości Umiejętności Postawy
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

W

 

 

 

 

 

W

Y

K

R

A

C

Z

A

J

Ą

C

E

Wiadomości i umiejętności wyspecjalizowane ponad potrzeby danego przedmiotu, pozwalają rozwiązywać zadania w sposób niekonwencjonalny, wykraczają ponad obowiązujący program nauczania w danej klasie. Uczeń:

– posiada wiadomości naukowe powiązane ze sobą w systematyczny układ o zakresie przewidzianym w  wymaganiach  programowych,

– rozumie uogólnienia i związki między nimi

– samodzielnie wyjaśnia zjawiska,

– wiedza ucznia jest trwała.

Uczeń:

– samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,

– proponuje oryginalne rozwiązania,

– samodzielnie korzysta z różnorodnych źródeł informacji,

– z dużą precyzją formułuje i argumentuje swoje opinie,

– wyciąga trafne wnioski,

– samodzielnie stawia hipotezy,

– swobodnie posługuje się językiem przedmiotu.

Uczeń:

– samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

– przygotowuje materiały pomocnicze do zajęć,

-pełni funkcję asystenta nauczyciela,

– bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

– jest inicjatorem działań na rzecz klasy szkoły i środowiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

D

 

 

 

D

O

P

E

Ł

N

I

A

J

Ą

C

E

Obejmują dość złożone wiadomości i umiejętności, które są trudne do opanowania, mają charakter problemowy, twórczy, ale nie wykraczają poza program. – posiada wyczerpujące, powiązane ze sobą w logiczny układ wiadomości programowe z danych zajęć edukacyjnych,

– właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi,

– wyjaśnia zjawiska bez pomocy nauczyciela.

– sprawnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez pomocy nauczyciela,

– stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

– w zrozumiały sposób formułuje swoje myśli,

– rzeczowo argumentuje swoje decyzje,

– samodzielnie wyciąga prawidłowe wnioski,

– samodzielnie stawia hipotezy,

– poprawnie posługuje się językiem przedmiotu.

– czynnie uczestniczy w zajęciach,

– bierze udział w konkursach i olimpiadach szkolnych oraz pozaszkolnych,

– chętnie działa na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

– umiejętnie i z powodzeniem działa w grupie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R

 

 

 

R

O

Z

S

Z

E

R

Z

A

J

Ą

C

E

 

Stanowią pogłębienie i poszerzenie wymagań podstawowych, obejmują wiadomości i umiejętności, które są umiarkowanie trudne do opanowania, są przydatne, ale nie niezbędne w dalszej nauce, mogą, ale nie muszą być przydatne w życiu, służą do zrozumienia powiązań między poszczególnymi elementami treści. – posiada nie w pełni opanowany materiał programowy z danych zajęć edukacyjnych,

– posiada wiadomości połączone związkami logicznymi,

– poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi,

– inspirowany przez nauczyciela wyjaśnia zjawiska.

– inspirowany przez nauczyciela poprawnie stosuje wiedzę w typowych sytuacjach w teorii i praktyce,

– poprawnie formułuje swoje myśli,

– samodzielnie argumentuje własne zdanie,

– samodzielnie opisuje sytuację problemową i wyciąga wnioski,

– stosuje właściwa terminologię przedmiotu.

– czynnie uczestniczy w zajęciach,

– wywiązuje się z powierzonych mu zadań,

– nie uchyla się od działań na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

– działa w grupie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

P

 

 

 

 

 

P

O

D

S

T

A

W

O

W

E

 

Obejmują wiadomości i umiejętności, które są stosunkowo łatwe, czyli możliwe do opanowania przez przeciętnego ucznia, są pewne naukowo, całkowicie niezbędne na wyższym etapie kształcenia, bezpośrednio użyteczne w życiu codziennym i pracy zawodowej. Wraz z wymaganiami koniecznymi stanowią „rdzeń przedmiotu”. – posiada ograniczony do treści podstawowych materiał programowy z danych zajęć edukacyjnych,

– posiada wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi,

– dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia,

– z pomocą nauczyciela wyjaśnia najważniejsze zjawiska.

– przy pomocy nauczyciela stosuje wiadomości dla celów teoretycznych i praktycznych,

– wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,

– przy pomocy nauczyciela formułuje i uzasadnia swoje wypowiedzi,

– pod kierunkiem nauczyciela wyciąga wnioski,

– przekazuje wiadomości w języku potocznym, sporadycznie posługuje się językiem przedmiotu.

– mało aktywnie uczestniczy w zajęciach,

– stara się wykonywać polecenia,

– rzadko działa na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

– zachęcony przez nauczyciela lub kolegów współpracuje w grupie.

 

 

 

 

 

 

 

2

K

 

 

K

O

N

I

E

C

Z

N

E

 

Obejmują elementy treści, które są bardzo łatwe dla ucznia, niezbędne na danym etapie kształcenia i na etapach wyższych oraz bezpośrednio użyteczne w życiu codziennym ucznia. Powinny być ciepłe, jasne, wyraziste – traktuje się je jak dawanie szansy. – ma duże braki w opanowanym podstawowym materiale programowym,

– posiada wiadomości luźno zestawione,

– nie rozumie podstawowych uogólnień,

– przy dużej pomocy nauczyciela wyjaśnia znaczenie podstawowych pojęć i zagadnień.

– z trudnością wykorzystuje wiedzę nawet pod kierunkiem nauczyciela,

– przy dużej pomocy nauczyciela wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

– ma trudności w wysławianiu się.

– biernie uczestniczy w zajęciach,

– niechętnie działa na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

– rzadko i z trudnością współpracuje w grupie,

– korzysta z oferowanej pomocy (rzadko).

 

 

 

 

 

1

 

 

Poniżej poziomu wymagań koniecznych. – wykazuje rażący brak wiadomości programowych i jedności logicznej między wiadomościami,

– zupełnie nie rozumie uogólnień,

– nie wyjaśnia zjawisk.

– całkowicie nie stosuje wiedzy,

– nie wykonuje zadań o elementarnym stopniu trudności,

– nawet przy dużej pomocy nauczyciela nie odtwarza podanych rozwiązań i wiadomości,

– ma duże trudności w wypowiadaniu się.

– nie wykazuje żadnego zainteresowania zajęciami,

– nie wykonuje poleceń,

– nie współpracuje z grupą,

– nie korzysta z oferowanej pomocy.

 

 

 

§ 63

Skala oceniania

 

1. Skala i sposób formułowania oceny zachowania śródrocznej i rocznej.
2. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;
2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

3. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według skali:

1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.

4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1) oceny z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

5. Ocenę zachowania ustala wychowawca na podstawie:

1) samooceny ucznia;
2) oceny klasy;
3) oceny wychowawcy (uwzględniając zapisy w zeszycie uwag) po konsultacji z innymi nauczycielami.

6. Ustala się następujące szczegółowe kryteria oceniania zachowania uczniów:

1) Zachowanie wzorowe:

a) Stosunek do obowiązków szkolnych:

– uczeń osiąga wyniki nauczania maksymalne w stosunku do swoich możliwości,
– zawsze jest przygotowany do lekcji,
– sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, można na nim polegać,
– bierze udział (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
– pilnie uważa na lekcjach,
– nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu,
– nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych,
– nie ma żadnych uwag negatywnych w dzienniku,

b) Kultura osobista:

– nigdy nie używa wulgarnych słów, wykazuje wysoką kulturę słowa,
– jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób,
– wzorowo zachowuje się na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą,
– jego  strój i wizerunek zawsze zgodne są z postanowieniami Regulaminu Stroju Szkolnego.

c) Zachowania społeczne:

– umie współżyć w zespole,
– jest uczynny, chętnie pomaga innym,
– dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
– jest zaangażowany w życie klasy,
– szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
– nie wykazuje przejawów agresji, przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji,
– dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
– zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,
– wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego,
– postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności,

d) Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

– jest wzorem dla innych, nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować,
– rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub poprzez samokształcenie,
– w stosunku do ucznia nie jest potrzebne zwracanie uwagi, sam dostrzega uchybienia i je eliminuje,
– respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
– nie ulega nałogom.

2) Zachowanie bardzo dobre

a) Stosunek do obowiązków szkolnych:

– osiąga wyniki nauczania wysokie w stosunku do swoich możliwości,
– zawsze jest przygotowany do lekcji,
– wykonuje polecenia nauczyciela, podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na prośbę nauczyciela,
– angażuje się (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) do udziału w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
– pilnie uważa na lekcjach,
– nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
– nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu,
– nie ma żadnych celowych spóźnień,

b) Kultura osobista:

– nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty grzecznościowe,
– jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych,
– zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń,
– jego  strój i wizerunek zawsze zgodne są z postanowieniami Regulaminu Stroju Szkolnego.

c) Zachowania społeczne:

– umie współżyć w zespole,
– jest uczynny, w razie potrzeby pomaga innym,
– bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki (np. dyżury, inne zobowiązania),
– szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
– nie wykazuje i przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji.
– angażuje się w życie klasy,
– dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
– dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,
– postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły.

d) Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

– nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować,
– właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,
– zmotywowany przez nauczycieli rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
– po zwróceniu uwagi natychmiast eliminuje sporadyczne uchybienia w swoim zachowaniu,
– respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
– nie ulega nałogom.

3) Zachowanie dobre

a) Stosunek do obowiązków szkolnych:

– osiąga wyniki nauczania adekwatne w stosunku do swoich możliwości,
– jest przygotowany do lekcji,
– podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela,
– uważa na lekcjach,
– na ogół wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych,

b) Kultura osobista:

– zachowuje się odpowiednio do sytuacji,
– nie używa wulgarnych słów,
– stosuje zwroty grzecznościowe,
– jego  strój i wizerunek zawsze zgodne są z postanowieniami Regulaminu Stroju Szkolnego.

c) Zachowania społeczne:

– respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
– zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych zastrzeżeń (nie wymaga interwencji pedagoga, dyrektora szkoły, uczeń nie otrzymuje nagan),
– wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,
– angażuje się w życie klasy w wybrany przez siebie sposób lub na prośbę nauczyciela,
– dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
– dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża innych,
– nie przejawia agresji słownej i fizycznej,
– szanuje mienie własne, innych osób i społeczne.

d) Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

– jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń w szkole i poza nią,
– systematycznie i odpowiednio motywowany rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,
– stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają poprawie po zwróceniu uwagi,
– nie ulega nałogom.

4. Zachowanie poprawne

a) Stosunek do obowiązków szkolnych:

– motywowany nie podejmuje dodatkowych działań,
– wykonuje polecenia nauczyciela,
– zdarza mu się nie przygotować do lekcji (brak pracy domowej, podręcznika itp.),
– pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela,
– ma do 14 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu półrocza,

b) Kultura osobista:

– wykazuje elementarną kulturę osobistą,
– stara się nie używać wulgaryzmów,
– jego  strój i wizerunek  na ogół zgodne są z postanowieniami Regulaminu Stroju Szkolnego.

c)Zachowania społeczne:

– nie stosuje agresji słownej i fizycznej wobec otoczenia,
– dba o bezpieczeństwo swoje, nie naraża innych,
– szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
– sporadycznie podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela,
– zwykle wykonuje powierzone mu obowiązki lub zobowiązania.

d)Zaangażowanie ucznia, poszanowanie i rozwój własnej osoby:

– uchybienia w zachowaniu ucznia nie wynikają ze złej woli i stosowane środki zaradcze przynoszą rezultaty,
– nie ulega nałogom.

5.Zachowanie nieodpowiednie

a) Stosunek do obowiązków szkolnych:

– uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,
– nie pracuje na lekcjach, często jest do nich nieprzygotowany ( notorycznie nie odrabia prac domowych, nie przynosi podręczników, zeszytów itp.),
– nie reaguje właściwie na uwagi nauczyciela,
– zdarza mu się nie wykonywać poleceń nauczyciela,
– nie jest zainteresowany życiem klasy i szkoły,
– zaniedbuje obowiązki (dyżury, inne zobowiązania).
– ma powyżej 14 godzin nieusprawiedliwionych.

b)Kultura osobista:

– przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły, kolegów, otoczenia,
– używa wulgarnych słów,
– często nie zmienia obuwia,
– nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,
– jego  strój i wizerunek  na ogół zgodne są z postanowieniami Regulaminu Stroju Szkolnego.

c) Zachowania społeczne:

– nie podejmuje żadnych działań społecznych nawet na polecenie nauczyciela,
– zdarza mu się zakłócić przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, komentarze, gesty itp.),
– nie szanuje mienia własnego, kolegów, społecznego,
– niszczy mienie innych osób i społeczne,
– stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych,
– kłamie, oszukuje,
– ma negatywny wpływ na innych,

– celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych,
– są na niego skargi spoza szkoły.

d) Zaangażowanie, własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

– nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,
– nie dba o własną godność osobistą,
– brak u niego poczucia winy i skruchy,
– często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga (rozmowa, upomnienie, nagana), a środki zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą jedynie krótkotrwałą poprawę.

6. Zachowanie naganne

a) Stosunek do obowiązków szkolnych:

– nie przejawia zainteresowania nauką,
– nie pracuje na lekcjach, nie przygotowuje się do zajęć szkolnych (nie odrabia prac domowych, nie przynosi podręczników, zeszytów itp.),
– jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany,
– nie reaguje na uwagi nauczyciela,
– w ciągu półrocza ma powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych.

b) Kultura osobista:

– nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej,
– nagminnie używa wulgarnych słów i gestów,
– demonstracyjnie reaguje na uwagi (odwraca się, odchodzi, zaprzecza, wyśmiewa się, dopuszcza się wyzywających gestów itp.),
– z premedytacją i nagminnie łamie postanowienia Regulaminu Stroju Szkolnego.

c) Zachowania społeczne:

– uczestnictwo w lekcjach i imprezach szkolnych ogranicza celowo do zakłócania ich przebiegu (gwizdy, komentarze, wyśmiewanie, postawa niezgodna z wymogami sytuacji,) prowokuje innych przez dyskusje, dogadywanie, zaczepianie, pokazywanie niestosownych gestów itp.,
– kłamie, oszukuje,
– jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach międzyludzkich,
– jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie godności innych, pobicie, bójki, kopanie, uszkodzenie ciała itp.),
– komentuje wypowiedzi nauczyciela lub kolegów,
– odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności szkolnej,
– destrukcyjnie wpływa na społeczność szkolną poprzez prowokowanie innych,
– celowo niszczy mienie kolegów i społeczne (wyposażenie sal lekcyjnych, zieleni, pomocy naukowych, itp.),
– są na niego skargi spoza szkoły,
– swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo,
– demoralizuje innych przez swoje zachowanie oraz nakłania do nieodpowiednich zachowań,
– wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania, wyłudzenia),
– przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje.
d) Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:
– nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,
– brak u niego poczucia winy i skruchy,
– nie dba o własne zdrowie i godność osobistą,
– stosowane wobec ucznia środki zaradcze nie przynoszą rezultatów,
– próbuje szkodliwych używek.

7. W klasach I – III ocena zachowania jest opisowa.

 

§ 64

Klasyfikacja śródroczna i roczna.

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych u ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania wg skali określonej w § 62.
2. Ustala się, że klasyfikowanie śródroczne przeprowadzane będzie jeden raz w ciągu roku szkolnego w przedostatnim lub ostatnim tygodniu zajęć szkolnych w styczniu.
3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu:

1) w kl. I – III jednej oceny klasyfikacyjnej i oceny zachowania;
2) w kl. IV – VIII ocen klasyfikacyjnych wg skali oraz oceny zachowania wg skali

4. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania jest oceną opisową.
5. Ustala się, że klasyfikacja końcowo roczna przeprowadzona będzie nie później niż w ostatnim tygodniu roku szkolnego.
6. Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną roczną poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych.
7. Na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną śródroczną i roczną poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach z zajęć edukacyjnych, a wychowawca o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
8. Ustala się, że uczeń i jego rodzice powiadomieni będą o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych w następującej formie:

1) poszczególni nauczyciele wpisują do dziennika lekcyjnego przewidywaną ocenę, a wychowawca wykonuje zestawienie ocen ucznia, z którymi rodzic zapoznaje się w szkole lub daje je uczniowi do domu.

9. Oceny klasyfikacyjne ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
11. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdza się, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuację nauki, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:

1) indywidualną pracę nauczyciela z uczniem;
2) pomoc koleżeńską;
3) skierowanie na zajęcia zespołu wyrównawczego;
4) rozmowę z rodzicami.

12. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego.

 

§ 65

Promowanie ucznia.

 

1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
2. Na wniosek rodziców po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy po uzyskaniu zgody rodziców oraz po uzyskaniu opinii publicznej PPP, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia oddziału I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
3. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego oraz nie spełnił kryteriów uprawniających do egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub sprawdzającego.
4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 1 albo 3 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6.
5. Ocena niedostateczna z religii nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej.
6. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III na wniosek wychowawcy oddziału oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.
7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 8 pkt. 8.
8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego zajęcia edukacyjnego pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania realizowanym w oddziale klasy programowo wyższej.
9. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.
10. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 66

Egzamin klasyfikacyjny

 

1.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

4.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)  realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2)  spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.  Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych określają aktualne rozporządzenia MEN.

6.  Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

8.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).

9.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§ 67

Egzamin poprawkowy

 

1.  Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek  rodziców.

2.  Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określają aktualne rozporządzenia MEN.

3.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

5.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę.

6.  Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć z języka mniejszości narodowej, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

7.  Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

 

§ 68

1. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w oddziale programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 3;
2) jeżeli przystąpił do egzaminu poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach.
3) uczniowie z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym nie przystępują do egzaminu.
4) w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i religii średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie oddziału programowo najwyższej rada pedagogiczna uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

 

§ 69

Poprawianie wyników.

 

1. Uczeń ma prawo do poprawy ocen bieżących jeżeli otrzyma ocenę poniżej dobrej.
2. Oceny bieżące uczeń może poprawić w terminach i w sposób uzgodniony przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcie edukacyjne.
3. Każdą otrzymana w wyniku poprawy ocenę wpisuje się do dziennika.
4. Uczeń ma prawo jednokrotnie przystąpić do poprawy oceny.

 

§ 70

Gromadzenie informacji, analiza wyników.

 

1. Nauczyciel zobowiązany jest stosować różnorodne formy sprawdzania osiągnięć  edukacyjnych uczniów i gromadzenia informacji o rozwoju i postępach ucznia.

2. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:

1) prace pisemne – klasowe;
2) prace pisemne – domowe;
3) testy;
4) odpowiedzi ustne;
5) aktywność;
6) praca w grupach;
7) umiejętności praktyczne.

3. Gromadzi informacje o:

1) umiejętnościach motorycznych;
2) umiejętnościach analizowania, logicznego myślenia, wyciągania wniosków;
3)  umiejętnościach komunikowania się;
4) umiejętnościach pracy w grupie;
5) umiejętnościach samo oceniania;
6) umiejętnościach planowania własnej pracy;
7) umiejętnościach szukania informacji;
8)  umiejętnościach intelektualnych.

4. Bieżące osiągnięcia ucznia nauczyciel wpisuje do dziennika.

 

§ 71

 

1. Informację o terminach powiadamiania o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych oraz terminach składania podań o egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne należy wywiesić na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.

2. Kontakty wychowawcy z rodzicami odbywają się na zorganizowanych spotkaniach klasowych z wychowawcą, a w razie konieczności z innymi nauczycielami.

3. W przypadku trudności wychowawczych lub braku postępu w nauce wychowawca może wezwać rodziców na spotkanie indywidualne.

4. Rodzice mają prawo w wybranym przez siebie terminie, kontaktować się z nauczycielami

 

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 72

 

1. Statut dotyczy wszystkich uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Bierdzanach.

2. Wychowawcy klas zapoznają swoich wychowanków oraz ich rodziców z zapisami niniejszego Statutu na początku każdego roku szkolnego.

3. Tekst jednolity Statutu udostępniony jest społeczności szkolnej oraz rodzicom do wglądu w pokoju nauczycielskim i na stronie internetowej szkoły (zspbierdzany.pl).

4. Nowelizacje mogą być wprowadzane na wniosek:

1) dyrektora szkoły;

2) Rady Pedagogicznej;

3) Samorządu Uczniowskiego;

4) Rady Rodziców.

5. Nowelizacje mogą być również wprowadzone na skutek zmiany przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania szkół.

6. Statut i jego nowelizacje zatwierdza Rada Pedagogiczna.

Skip to content