KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Menu

logo_turawa
Gmina Turawa

Wizja szkoły

W efekcie podejmowanych działań, stworzymy wzorzec młodego człowieka, który potrafi odnaleźć siebie w przemianach współczesnego świata, umie ocenić postępowanie swoje i innych, ma twórcze podejście do nauki, a w przyszłości do pracy. Jest wrażliwy tolerancyjny, posiada indywidualność i własną hierarchię wartości.

Misja szkoły

Jesteśmy szkołą:

pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów;
prowadzącą działania lekcyjne i pozalekcyjne, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego zycia;
zapewniającą równość szans i sprawiedliwość społeczną;
wspierającą ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą;
zapewniajacą dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia;
wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe zycie.

Model Absolwenta

Absolwent naszej szkoły potrafi:

1. Uczyć się, a zdobytą wiedzę wykorzystywać w praktyce.

2. Świadomie i w sposób przemyślany dokonywać wyborów w celu osiągnięcia sukcesu.

3. Planować swoje działanie i przewidywać jego efekt.

4. Dokonywać samooceny i samokontroli.

5. Sprawnie i bez zakłóceń komunikować się z rówieśnikami oraz dorosłymi.

6. Kulturalnie i w odpowiedni sposób zachowywać się w różnych sytuacjach.

7. Korzystać z różnych źródeł informacji, umiejętnie je selekcjonować i wartościować.

8. Dbać o swoje zdrowie i prowadzić higieniczny tryb życia.

9. Doceniać potrzeby, a także zalety ciągłego doskonalenia się.

10. Dbać o środowisko naturalne; żyć ze świadomością ekologiczną.

11. Racjonalnie planować swój wolny czas.

12. Postępować zgodnie z własnym sumieniem i ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi.

13. Być tolerancyjnym, wyrozumiałym i wrażliwym, rozumieć potrzeby innych i umieć z nimi współpracować.

14. Być asertywnym i empatycznym.

15. Szanować wielowiekowe dziedzictwo kulturowe narodu.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wymaganie

Działania szkoły

Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

Szkoła posiada koncepcję pracy.
Nauczyciele pracują w oparciu o treści zawarte w koncepcji.
Koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb.
Koncepcja pracy szkoły jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców.
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

W szkole bada się kompetencje uczniów, analizuje wyniki i wyciąga wnioski.
Bada się oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły.
Planuje się procesy edukacyjne z uwzględnieniem wniosków rodziców i uczniów.
Oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów
W tworzeniu arkusza organizacyjnego szkoły uwzględnia się wykształcenie i predyspozycje nauczycieli oraz wszystkie aspekty pracy szkoły.
Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane i doskonalone.
Wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane w planowaniu tych procesów.
Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych.
Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się.
Informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się.
W szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski z tych analiz.
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

W szkole stwarza się warunki umożliwiające realizację postawy programowej.
Nauczyciele wybierają programy nauczania pozwalające na realizację podstawy programowej, dostosowane do możliwości uczniów.
Formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce.
Motywuje się uczniów do nauki.
Wskazuje się metody i sposoby uczenia się.
W szkole monitoruje się nabywanie wiadomości i umiejętności.
Oceną wskazuje się uczniowi, co opanował, a nad czym musi jeszcze pracować.
Organizuje się próbne sprawdziany klasy VI, analizuje wyniki, wyciąga wnioski i wykorzystuje do planowania pracy.
Bada się stopień opanowania umiejętności uczniów, analizuje wyniki i wdraża wnioski.
Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów
Monitoruje się realizację podstawy programowej.
Uczniowie są aktywni.

Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły.
Rozwija się samorządność uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim.
Prowadzone są badania oczekiwań uczniów wobec szkoły.
Realizowane są działania zainicjowane przez uczniów.
Uczniowie są aktywizowani i motywowani do udziału w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych poprzez indywidualizację procesu nauczania i zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności i predyspozycje uczniów.
Wszyscy uczniowie są zachęcani i motywowani do udziału w szkolnych apelach i uroczystościach, by wzmacniać ich wiarę we własne siły i umiejętności.
Respektowane są normy społeczne.

Uczniowie prezentują właściwe zachowania.
W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb, uwzględniając inicjatywy uczniów.
Monitoruje się realizację programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, wyciąga się wnioski do planowania pracy.
Klasowe programy wychowawcze są spójne z programem wychowawczym szkoły.
W zależności od potrzeb zawierane są kontrakty klasowe, które redagują uczniowie wspólnie z wychowawcą.
Organizuje się warsztaty promujące właściwe zachowania: np. przeciwdziałania agresji, właściwego odżywiania, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, asertywnego zachowania, bezpieczeństwa itp.
Stosuje się statutowe nagrody i kary za zachowanie godne naśladowania i niewłaściwe.
Stosuje się procedury postępowania z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze.
Na bieżąco informuje się rodziców o problemach wychowawczych i podejmuje wspólne, spójne działania.
Dba się o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne uczniów.
Nauczyciele, wychowawcy współpracują ze sobą, pedagogiem szkolnym i dyrektorem szkoły w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Nauczyciele doskonalą się w zakresie udzielania pomocy uczniom sprawiającym problemy wychowawcze.
Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Działania podejmowane w szkole są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem.
Nauczyciele pracują w klasowych zespołach nauczycieli i ustalają wspólny front działań.
Działania podejmowane w szkole są monitorowane, analizowane i wdrażane są wnioski z tych analiz.
Prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające indywidualizację procesu edukacji.
Organizuje się zajęcia pozalekcyjne po zbadaniu oczekiwań uczniów, rodziców i diagnozie.
Realizuje się projekty edukacyjne w ramach EFS np.: ,,Fascynujący Świat Nauki i Technologii”
Organizuje się zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapię pedagogiczną, gimnastykę korekcyjno- kompensacyjną, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze.
W ramach godzin z art.42 KN organizuje się zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, w tym koła przedmiotowe i zajęcia sportowe oraz wspierające ucznia potrzebującego pomocy.
Organizuje się wycieczki edukacyjne, zajęcia w terenie.
Uczniowie z dysfunkcjami objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Rozwija się indywidualne zdolności i predyspozycje uczniów.
Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych.
Nauczyciele pracują w zespołach zadaniowych stałych i doraźnych w celu diagnozowania, analizowania pracy szkoły i wniosków do pracy.
Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami.
Nauczyciele doskonalą się i sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje.
Organizuje się warsztatowe szkolenia rady pedagogicznej.
W szkole działa zespól WDN
Promowana jest wartość edukacji.

Szkoła promuje w środowisku potrzebę uczenia się.
Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku, dzięki efektywnej współpracy z rodzicami i partnerami szkoły.
Promuje się osiągnięcia uczniów w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.
Organizuje się imprezy i uroczystości szkolne, na które zaprasza się rodziców i partnerów szkoły.
Prowadzi się kronikę szkoły i złotą księgę, dla upamiętnienia sukcesów uczniów.
Sukcesy szkoły i uczniów są eksponowane na szkolnym korytarzu.
Rodzice są partnerami szkoły.

Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
W szkole działa Rada Rodziców.
Opracowuje się harmonogram spotkań z rodzicami.
Rodzice są na bieżąco informowani o postępach w nauce i zachowaniu się uczniów.
Rodzice uczestniczą w życiu szkoły: biorą udział w wycieczkach i zabawach pełniąc rolę opiekunów i współorganizatorów.
Rodzice są zapraszani na uroczystości szkolne i klasowe.
Zaprasza się rodziców wykonujących ciekawe zawody na lekcje wychowawcze.
Rozwija się współpracę z rodzicami w ramach propagowania zdrowego stylu życia, w zgodzie z naturą i aktywnego spędzania czasu wolnego.
Organizuje się pedagogizację rodziców we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
W szkole ustala się różne formy kontaktu rodziców i wychowawców.
Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

W działaniach szkoły są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska.
Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku: Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Nadleśnictwem Turawa, Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Mniejszością Niemiecką, Parafią, Stowarzyszeniem Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan, Publicznym Przedszkolem w Bierdzanach oraz Publicznym Gimnazjum w Turawie wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów.
Szkoła wspiera rodziców uczniów, którzy nie radzą sobie z problemami: edukacyjnymi, wychowawczymi, finansowymi i innymi wg potrzeb.
Szkoła organizuje procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w szkole, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy.
Nauczyciele wspólnie planują procesy edukacyjne w szkole.
W szkole analizuje się wyniki Sprawdzianu.
Do analizy wyników sprawdzianu wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników.
Z analizy wyciąga się wnioski i rekomendacje, które uwzględnia się w planowaniu pracy.
Wdrażane w szkole wnioski z analizy wyników sprawdzianu przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.
Absolwenci są przygotowani do dalszego kształcenia na miarę swoich możliwości.
Współpracuje się z Publicznym Gimnazjum w Turawie
Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi.

Podnosi się efektywność pracy poprzez doskonalenie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły we współpracy z nauczycielami, organem prowadzącym i innymi podmiotami działającymi na rzecz oświaty.
W planowaniu uwzględnia się priorytety ministra i kuratora oświaty.
Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli.
Zespół przedstawia raport z przeprowadzonej ewaluacji.
Wyciąga się wnioski z ewaluacji pracy szkoły i wykorzystuje do planowania pracy.
Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły i są wykorzystywane do rozwoju szkoły.
Organizuje się szkolenia w ramach WDN dla całej rady pedagogicznej lub grup nauczycieli wg potrzeb.
Zachęca się nauczycieli do doskonalenia zawodowego, zdobywania nowych kwalifikacji wg potrzeb szkoły i własnego rozwoju.
Przestrzega się przepisów prawa oświatowego.
Monitoruje się przestrzeganie prawa.
Wdraża się wszystkie rozporządzenia dotyczące pracy szkoły, podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w szkole programów nauczania i poszerzania oferty zajęć.
Dba się o funkcjonalność pomieszczeń szkolnych, estetyczny wygląd, sprzyjający uczeniu się.
Wyposaża się warsztat pracy nauczyciela zgodnie z zapisami w Karcie Nauczyciela i w miarę możliwości finansowych szkoły.
Stosuje się zalecenia pokontrolne instytucji uprawnionych do kontroli szkoły.
Systematycznie wyposaża się szkołę w pomoce dydaktyczne.
Wymienia się sprzęt i wyposażenie w miarę potrzeb i możliwości finansowych szkoły.
Dba się o bezpieczne warunki nauki i opieki nad uczniami.

Skip to content